NGB presenteert onderzoek over verantwoording na incidenten

In opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een quickscan uitgevoerd naar het verloop van het verantwoordingsproces in de gemeenteraad, na het verschijnen van incidentevaluaties. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat.

Bevindingen
1. Het verloop van het proces is stuurbaar.
Zowel de voor de quickscan geïnterviewde burgemeesters, raadsleden als gemeentesecretarissen en griffiers geven aan dat het verloop van het verantwoordingsproces grotendeels stuurbaar is. Een pro-actieve opstelling van bestuurders, die tot uiting komt in een actieve en regelmatige informatievoorziening richting volksvertegenwoordiging, wordt door raadsleden zeer gewaardeerd. Als raadsleden een informatieachterstand percipiëren, dan wekt dit wrevel en achterdocht. Dit geldt eveneens als zij het gevoel krijgen dat bestuurders, om welke redenen dan ook, informatie voor zichzelf trachten te houden. Een reguliere en volledige informatiestroom richting raadsleden maakt de afhandeling van het incident eenvoudiger. Indien bestuurders zich proactief opstellen en eigenhandig het voortouw nemen om ‘de onderste steen boven te krijgen’ werkt dit vertrouwenwekkend en geruststellend. Het creëert het beeld dat de burgemeester, ongeacht eventuele nalatigheden en mogelijke fouten die zijn gemaakt, bereid is open kaart te spelen en al het noodzakelijk te doen om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen. Als deze bereidheid tot openheid en transparantie ontbreekt, zal de raad zich actiever manifesteren. Een defensieve opstelling en reactief handelen is hierop eveneens van invloed. Hieruit kan worden afgeleid dat in ieder geval de vorm van het verantwoordingsproces essentieel is voor het verloop daarvan. Op de vorm-aspecten, de inrichting van het proces, kunnen bestuurders de meeste invloed uitoefenen. Met andere woorden, de vorm en daarmee het verloop van het verantwoordingsproces blijkt in grote mate stuurbaar te zijn.

2. De aard, intensiteit en duur van het proces zijn situationeel afhankelijk.
De aard, intensiteit en duur van verantwoordingsprocessen zijn sterk verbonden aan: 1) ernst en omvang van de crisis waarover verantwoording dient te worden afgelegd; 2) de kwaliteit van het optreden van bestuurders in crisistijden en 3) de kwaliteit van de verantwoording zelf. Het verantwoordingsproces is volgens de respondenten sterk situationeel afhankelijk.

3. De inhoud van het verantwoordingsproces is enigszins voorspelbaar.
Inhoudelijke aspecten zijn tot op zekere hoogte voorspelbaar. Op de aard van de vraagstelling kan, door een kwalitatief hoogwaardige eigen informatievoorziening en gevoel voor de lokale praktijk, worden geanticipeerd. Het mag voor bestuurders daarnaast niet als een verrassing gelden welke reacties uit welke politieke hoek (fracties, individueel raadslid) komen, de zogeheten primaire  reacties. Eventuele secundaire reacties, inhoudelijke vraagstelling over zaken die blijken uit onafhankelijk onderzoek, gaan gepaard met een grotere onvoorspelbaarheid.

Verder lezen?
Klik door om het rapport 'Verantwoording in woord en daad' te downloaden (COT, Den Haag, 23 april 2009)
.

 

 

U bent hier

<div></div>