Uit het ambt

Een burgemeester kan op eigen verzoek zijn of haar ontslag indienen, bijvoorbeeld omdat hij of zij een andere baan heeft gevonden. Het kan ook zijn dat burgemeester en gemeenteraad gezamenlijk tot de conclusie komen dat het beter is dat partijen uit elkaar gaan.

Een burgemeester dient veelal zelf zijn of haar ontslag in. In het uiterste geval kan het ook zo zijn dat de gemeenteraad een aanbeveling tot ontslag indient via de commissaris van de Koning. Er is dan sprake van ongevraagd ontslag. Hiervan kan sprake zijn bij onherstelbaar verstoorde verhoudingen of bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Een dergelijke aanbeveling tot ontslag moet goed gemotiveerd worden. De commissaris van de Koning let erop dat dit soort beslissingen zorgvuldig en weloverwogen worden genomen. 

APPA-uitkering

Een burgemeester krijgt in beginsel altijd eervol ontslag met recht op een werkloosheidsuitkering, APPA-uitkering genoemd. Deze duur van deze uitkering is maximaal drie jaar en twee maanden. Alleen in het geval de burgemeester vlak vóór zijn of haar pensionering zit en aan een aantal voorwaarden voldoet, kan deze uitkering oplopen tot maximaal vijf jaar. De hoogte van de uitkering bedraagt in het eerste jaar 80% van het laatste salaris en in de daarop volgende jaren 70%. Eigen inkomsten worden altijd verrekend met de uitkering. De wet bevat een sollicitatieplicht.

Om te bevorderen dat burgemeesters snel weer aan het werk komen na ontslag, wordt er na het ontslag een re-integratietraject gestart inclusief mogelijkheden van (bij)scholing.

Praktische zaken

Als een burgemeester het ambt neerlegt of aankondigt dat te gaan doen, zijn er allerlei (praktische) zaken die geregeld moeten worden. Het is belangrijk dat de gemeente aan de vertrekkende burgemeester heldere informatie verschaft over zijn of haar rechten en plichten na het ontslag en de manier waarop het ontslag afgehandeld wordt. Denk aan informatie over de uitkeringsregeling en de mogelijkheden en verplichtingen rondom re-integratie. Naast deze rechtspositionele zaken is het belangrijk stil te staan bij een zorgvuldige wijze van afscheid en van het beëindigen van facilitaire ondersteuning, zoals de toegang tot e-mail, agenda’s en persoonlijke stukken. Ook het proces voor het inleveren van de mobiele telefoon, tablet, sleutels en dergelijke valt hieronder. Voor deze praktische zaken is een NGB-checklist in de maak.

Overdracht aan opvolger

In veel gevallen maakt een vertrekkende burgemeester een overdrachtsdossier voor zijn of haar opvolger en/of voert hij of zij een overdrachtsgesprek met de opvolger (‘warme overdracht’). Het doel daarvan is om de nieuwe burgemeester de gelegenheid te geven zich snel en goed in te werken in de gemeente.

Vragen?

Over het vertrek en de financiële afwikkeling kunnen diverse vragen ontstaan. U kunt als burgemeester, behalve bij uw gemeente, ook met vragen terecht bij de commissaris van de Koning of bij het NGB. Bij meer gecompliceerde vragen kan ook de rechtspositie-expert van het NGB worden ingezet of kan worden doorverwezen naar de APPA-specialisten van het APG.

Meer lezen?

Lees hier de Brochure ‘Sollicitatieplicht en outplacement voor politiek ambtsdragers’.

Thema's