Politiewet 2012

In de Gemeentewet is opgenomen dat de politie optreedt onder het gezag van de burgemeester bij de hulpverlening en ter handhaving van de openbare orde.

De politie kan hiertoe feitelijk optreden en daarbij zo nodig geweldsmiddelen inzetten, om af te dwingen dat men zich aan de regels houdt. De politie is daarmee het belangrijkste instrument om de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde te realiseren. In de Politiewet 2012 zijn de taak en de organisatie van de Nationale Politie geregeld. Verder is in deze wet opgenomen op welke wijze de politie onder het gezag van bestuur en justitie staat.

Gezag burgemeester (artikel 11)

Als de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, dan staat zij onder gezag van de burgemeester. De burgemeester kan de politie de nodige aanwijzingen geven voor de vervulling van deze taken. Deze aanwijzingen kunnen ad hoc of planmatig van aard zijn en kunnen zowel de gehele politie betreffen, alsook individuele politiefunctionarissen. Het gezag van de burgemeester strekt zich uit over alle politiefunctionarissen als zij in de gemeente optreden ter handhaving van de openbare orde. Daarnaast heeft de burgemeester het gezag over de Koninklijke Marechaussee als deze in de gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde.

Het handhaven van de openbare orde bestaat uit twee elementen:

  • de daadwerkelijke voorkoming en beëindiging van zich concreet voordoende of dreigende verstoringen van de openbare orde, en;
  • de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten, die vorm krijgt in de participatie van de politie in het preventieve veiligheidsbeleid.

De hulpverleningstaak van de politie, tevens onder gezag van de burgemeester, ziet op het helpen en beschermen van burgers.

Gezag bij burgemeester of officier van justitie?

Treedt de politie op ter handhaving van de openbare orde of ter uitvoering van de hulpverleningstaak, dan staat zij onder gezag van de burgemeester. Treedt de politie echter op ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan staat zij onder gezag van de officier van justitie. De handhaving van de openbare orde bestaat vrijwel steeds uit het voorkomen, het bestrijden en het beëindigen van strafbare feiten. Denk aan surveilleren en optreden in bijvoorbeeld een uitgaansgebied om gedragingen als diefstal, wildpassen, vernieling, geluidsoverlast of vechterij te voorkomen of te beëindigen. Bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde gaat het ook om het beëindigen of voorkomen van strafbare feiten.

Het onderscheid tussen strafrechtelijke en openbare-orderechtelijke handhaving is als volgt te maken. Bij de openbare ordehandhaving zal het veelal gaan om fysiek/feitelijk optreden van de politie naar aanleiding van of ter voorkoming van acuut (dreigende) problemen, waar de strafrechtelijke handhaving draait om het verbaliseren van verdachten en opsporingsonderzoek. Zo kan men groepen hooligans die met elkaar op de vuist gaan op verschillende manieren benaderen. Ze kunnen feitelijk met (dreiging van) geweld - charges van de ME of het waterkanon bijvoorbeeld – worden weggejaagd: dat is openbare-orderechtelijk optreden onder het gezag van de burgemeester. Als besloten wordt de hooligans aan te houden met het oog op strafrechtelijke vervolging voor bijvoorbeeld vechterij of mishandeling, dan geschiedt dat onder het gezag van de officier van justitie. Dit verschil kan met name lastig zijn als het gaat om preventief optreden van de politie. Bepalend is dan of er sprake is van algemeen bestuurlijk optreden of het verwerken van concrete strafbare feiten. Het eerste geval is onder gezag van de burgemeester, het tweede geval onder gezag van de officier van justitie.

De samenloop van de taken vraagt om overleg tussen de burgemeester en de officier van justitie. Dit gebeurt in het lokale driehoeksoverleg. Daarin moet bijvoorbeeld worden afgestemd op welke wijze de politie preventief zal optreden.

Driehoeksoverleg

De Politiewet 2012 verplicht de burgemeester en de officier van justitie periodiek overleg te voeren, vergezeld door het hoofd van het territoriale onderdeel van de regionale eenheid waar de gemeente binnenvalt en, desgewenst, met de politiechef van de regionale eenheid.

Dit heet de lokale gezagsdriehoek. In dit driehoeksoverleg worden afspraken gemaakt over de inzet van de politie, gezien de samenloop van taken en het aan elkaar grenzende gezag van burgemeester en officier van justitie. Leidend bij het driehoeksoverleg zijn voor de burgmeester de doelen die de gemeenteraad eens in de vier jaren vaststelt over de veiligheid in de gemeente. Denk hierbij aan overleg over lokale prioriteiten, preventief optreden en criminaliteitsbestrijding. Er kunnen verder afspraken worden gemaakt over het dienstverleningsniveau van politie aan burgers, zoals aangiftemogelijkheden, (tijden van) bereikbaarheid en beschikbaarheid, informatie-uitwisseling en samenwerking met toezichts- en handhavingsdiensten en private partijen. In de praktijk vindt er ook vaak afstemming tussen de burgemeesters onderling plaats over hun inzet ter handhaving van de openbare orde en tussen bestuur en Openbaar Ministerie over de inzet van beide partijen. Voor de toepassing van een aantal bevoegdheden is de burgemeester verplicht tot samenwerking/samenloop met de officier van justitie. Het driehoeksoverleg is dan vaak het ontmoetingspunt.

In de wet is expliciet geregeld dat de burgemeester kan verzoeken het overleg op gemeentelijk niveau te laten plaatsvinden. In de praktijk vindt het driehoeksoverleg meestal plaats op het niveau van de basiseenheid van de politie, waarin de gezamenlijke burgemeesters overleggen met de districtsleiding en de officier van justitie.

Het driehoeksoverleg heeft geen eigen bevoegdheden; het is immers een overleg.

Regionaal overleg

De burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie, kunnen ten minste eenmaal per jaar over het beleid en de taakuitvoering van de politie overleg voeren. De wet geeft tevens de mogelijkheid dit overleg met een deel van de gemeenten binnen de regionale eenheid te voeren, namelijk de gemeenten waarvan de grenzen samenvallen met de indeling van de veiligheidsregio’s.

Regioburgemeesters

Nederland telt in elk van de tien regionale politie-eenheden een regioburgemeester. Hij vormt een schakel tussen de burgemeesters uit deze regio en de minister van Justitie en Veiligheid inzake het beheer van de politie. Ook speelt hij een rol in bijstandsverzoeken. De regioburgemeester legt over de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de overige burgemeesters in het gebied van de regionale politie-eenheid.

De regioburgemeesters en de voorzitter van het College van procureurs-generaal voeren minstens viermaal per jaar in aanwezigheid van de korpschef met de minister van Justitie en Veiligheid overleg over de taakuitvoering door en het beheer over de politie. In dit zogenoemde Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) wordt o.a. gesproken over de inrichting en organisatie van de politie, de landelijke beleidsdoelstellingen, de sterkteverdeling, ontwerpbegroting en -jaarrekening, beheer, benoemingen in de korpsleiding en mogelijke concept-wetswijzigingen en Algemene maatregelen van bestuur inzake de politie. Het LOVP vindt plaats op basis van artikel 19 Politiewet 2012 en staat daarom ook wel bekend als een Artikel 19-overleg.

Daarnaast overleggen de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie regelmatig met de politiechef van de regionale eenheid; de basis daarvoor staat in artikel 41 Politiewet 2012 en dit overleg wordt dan ook wel het Artikel 41-overleg genoemd.         

Beleid taakuitvoering politie

De minister van Justitie en Veiligheid stelt ten minste eenmaal per vier jaar, geadviseerd door het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, de landelijke beleidsprioriteiten in de taakuitvoering van de politie vast. De burgemeesters worden via de regioburgemeester betrokken in het proces van totstandkoming van de landelijke prioriteiten. Vervolgens zet de minister de landelijke doelstellingen om in doelstellingen per regionale eenheid. Ook deze specifieke regionale doelstellingen worden weer voorgelegd aan de regioburgemeester die - voordat hij de zienswijze van de regio aan de minister geeft - alle burgemeesters in de regio moet horen over de gemeentelijke veiligheidsdoelen.

Binnen de regionale eenheid stellen de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie – met inachtneming van de landelijke beleidsprioriteiten – ten minste eenmaal in de vier jaar het beleidsplan voor de regionale eenheid vast. Het beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte waaronder de beschikbare wijkagenten, over de onderdelen van de regionale eenheid. Wettelijk is voorgeschreven dat er ten minste één wijkagent werkzaam is per 5.000 inwoners. Het ligt voor de hand dat het regionale beleidsplan wordt opgesteld door de regioburgemeester en dat het plan wordt gebaseerd op de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten, het beleid van het Openbaar Ministerie en de landelijke prioriteiten voor de politie. Tevens ligt het in de rede dat wordt ingegaan op bovenlokale veiligheidsvraagstukken. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan hoort iedere burgemeester de gemeenteraad van de betreffende gemeente over het ontwerpbeleidsplan. Jaarlijks stellen de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie een jaarverslag vast.

Indien de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie niet tot overeenstemming komen, dan stelt de regioburgemeester in overeenstemming met de hoofdofficier van justitie het beleidsplan respectievelijk het jaarverslag vast. Tegen het besluit tot vaststelling van het beleidsplan kan een burgemeester beroep instellen bij de minister. Deze beoordeelt dan of het beleidsplan op onaanvaardbare wijze afbreuk doet aan het belang van een goede vervulling van de politietaak in de betreffende gemeente.

Beheer

Sinds het ontstaan van de Nationale Politie ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer over de politie bij de minister van Justitie en Veiligheid. Onder beheer van de politie valt de organisatie en de instandhouding van het politieapparaat. Concreet gaat het over zaken als het personeelsbeleid, het materieel en budgettering van de politie. Kort gezegd: het gezag bepaalt wat de politie moet doen, het beheer zorgt ervoor dat de politie dit ook daadwerkelijk kan.

De minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks een landelijk beheersplan en een landelijk jaarverslag op voor de politie. Het beheersplan bevat onder andere de indeling van de regionale eenheden in districten en basisteams.

In de Politiewet is een aantal waarborgen opgenomen, die de burgemeester mogelijkheden biedt om invloed op beheeraspecten van de politie te hebben:

  • de burgemeesters worden door de korpschef gehoord over de indeling van de regionale eenheid en de omvang van de onderdelen ervan;
  • de regioburgemeester hoort de burgemeesters in het gebied van de regionale eenheid, voordat de regioburgemeester aan de minister adviseert over de benoeming, schorsing en ontslag van de politiechef van de regionale eenheid;
  • de aanwijzing van het hoofd van de basiseenheid geschiedt na verkregen instemming van de burgemeester en de officier van justitie;
  • indien het hoofd van een territoriaal onderdeel bij herhaling de afspraken over de inzet van de politie niet heeft uitgevoerd, kan de burgemeester of de officier van justitie de minister verzoeken betrokkene uit zijn functie te ontheffen.

Klachten

De politie kent een landelijke klachtencommissie. Burgers kunnen klachten over gedragingen van politiemedewerkers indienen bij de politiechef van de (regionale) eenheid waar de gedraging heeft plaatsgevonden. De burgemeester van de betreffende gemeente ontvangt een afschrift van de klacht en wordt in de gelegenheid gesteld een advies over de klacht uit te brengen.

Bijstand

Wanneer een eenheid van de politie voor de handhaving van de openbare orde bijstand van andere eenheden behoeft, dan richt de burgemeester een verzoek daartoe aan de korpschef van de Nationale Politie, nadat de regioburgemeester in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze over het verzoek te geven. Wanneer de korpschef het verzoek geheel of gedeeltelijk heeft afgewezen, dan kan de burgemeester de minister verzoeken de korpschef op te dragen alsnog in de gevraagde bijstand te voorzien.

Verantwoordingsplicht

De burgemeester legt over het door hem uitgeoefende gezag verantwoording af aan de gemeenteraad (artikel 15 Politiewet 2012). Hij geeft de raad mondeling of schriftelijk alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.

Thema's