Eigen uitgaves

Het NGB publiceert met enige regelmaat eigen uitgaves over uiteenlopende onderwerpen.

Papieren uitgaves zijn, indien beschikbaar, gratis te bestellen door burgemeesters. Voor externen is alleen het Zakboek OOV-bevoegdheden op papier te bestellen tegen betaling. 

Downloaden

 • Als dat maar goed gaat: bestuurlijke ervaringen met crises | 1 jul. 2005

  Als dat maar goed gaat is geschreven in het kader van de activiteiten van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing. Het netwerk was  een initiatief van Jan Mans, oud-burgemeester van
  Enschede, om de crisiservaringen van bestuurders toegankelijk te maken. Inmiddels is het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing opgegaan in het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

  Deze bundel bevat negentien interviews met (oud-)burgemeesters, loco-burgemeesters en gemeentesecretarissen die zelf van nabij een crisis hebben meegemaakt. De nadruk in de interviews ligt vooral op de persoonlijke ervaringen van burgemeesters en gemeentesecretarissen. De focus ligt niet op de rampenplannen en de gemeentelijke deelprocessen, maar juist op de persoonlijke dilemma’s waar men voor komt te staan als bestuurder in crisistijd.

  In de interviews in deze bundel wordt teruggeblikt op crises, die zich bij een ieder in een andere gedaante hebben voorgedaan. Ondanks de verschillende soorten crises, zijn uit deze persoonlijke ervaringen generieke lessen te trekken. Het onverwachte, het gebrek aan voorbereiding, de communicatie richting de bevolking, de persoonlijke impact en de verantwoording achteraf boden het raamwerk waarbinnen vrijwel iedereen zijn eigen crisis kon uittekenen. Als dat maar goed gaat biedt een boeiend overzicht van de crisisbesluitvorming in bestuurlijk Nederland.

  Wouter Jong, Roy Johannink, Jan Mans, NGB, Crisisbeheersing

 • Ingrijpende gebeurtenissen; bestuurlijke ervaringen bij crises met lokale impact | 1 jul. 2013

  In de interviewbundel "Ingrijpende gebeurtenissen" komen burgemeesters aan het woord over crises met een grote, lokale impact. Het merendeel van de cases waar het NGB bij betrokken wordt, betreft dergelijke - relatief kleine - incidenten met een grote maatschappelijke impact. Zonder de direct betrokkenen tekort te doen gaat het daarbij vaak om crises die buiten de scope van de Wet veiligheidsregio’s vallen. Het is het type incidenten dat veelal te klein is voor het tafellaken van de opgeschaalde teams van de veiligheidsregio, maar te groot voor het servet van de dagelijkse sores.

  Er wordt weliswaar teruggegrepen op planvorming van de regio, maar veelal blijft de impact beperkt tot direct betrokkenen en de gemeenschap daaromheen. Zoals de terugkeer van een zedendelinquent, een gezinsdrama, een situatie van zinloos geweld of een pyromaan die de gemoederen in de lokale gemeenschap bezighoudt. Waar de focus tien jaar geleden nog op de echte rampenbestrijding lag, staan gemeenten in nieuwe oefeningen meer en meer stil bij de maatschappelijke impact van incidenten. Ook speelt de GGD in toenemende mate een rol in de advisering over dit type incidenten. In deze publicatie passeren de belangrijkste lessen over dit type incidenten de revue.

 • Als het dan toch gebeurt; bestuurlijke ervaringen met crisis | 1 jun. 2007

  Deze bundel is het vervolg op de bundel Als dat maar goed gaat. In deze nieuwe bundel zijn opnieuw ervaringen met crises opgetekend.
  Net als in de eerste verzameling interviews staan in de verhalen niet de rampenplannen en de gemeentelijke deelprocessen centraal. De gesprekken richten zich op de persoonlijke dilemma’s waar men voor staat en al hetgeen dat samenhangt met de rol van de burgemeester als opperbevelhebber.

 • Als het op communiceren aankomt: crisiscommunicatie voor (loco-)burgemeesters | 1 jul. 2009

  Het boek start met de veranderende samenleving en de betekenis die deze verandering heeft voor (loco)burgemeesters als vertegenwoordigers van de overheid. Zaten burgers vroeger op de poef naar de spreekwoordelijke zwartwit-televisie te kijken naar de rampenzender, nu is de overheid slechts een van de vele bronnen die bij een crises worden geraadpleegd. Om met deze veranderende omgeving om te gaan, komt in het boek 'Als het op communiceren aankomt' een drieslag aan de orde. Het is een drieslag die een burgemeester bij grote en kleine crises als handvat voor de communicatiestrategie kan gebruiken. Ongeacht of hij te maken heeft met een grote fabrieksbrand of zwaar ongeval, een familiedrama of een zedendelinquent.

 • Wereld van verschil | 1 jul. 2008

  In Wereld van verschil brengen Impact en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters twee werelden uit de crisisbeheersing bijeen. Getroffenen en nabestaanden van rampen en crises komen aan het woord over hun contacten met de overheid. Ervaringen met ministeries, ambassades, evaluatieonderzoeken na afloop en de impact van het beleid van bovenaf komen aan bod.

  Ondanks de verschillende ervaringen, zijn uit de spiegeling van de interviews generieke lessen te trekken. Het onverwachte, het gebrek aan erkenning, de woede onder getroffenen en de behoefte aan pragmatisme onder de professionals bieden het kader waarin vrijwel iedereen zijn eigen crisis kan herkennen. Wereld van verschil biedt daarmee een boeiend inzicht in de manier waarop Nederland met zijn rampen en crisis omgaat. Tegelijkertijd biedt het tal van aanknopingspunten om de rampenbestrijding en crisisbeheersing menselijker te maken en niet de crisis maar de getroffene centraal te stellen.

  Wouter Jong, Marieke van der Post, NGB, Impact rampenbestrijding, crisisbeheersing, rampen, crisis

 • Bestuurlijke aandachtspunten bij crises | 1 jul. 2009

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters staat al jarenlang bij crises vele burgemeesters bij. Met velen is gesproken over hun crisiservaringen. De lessen die daarbij zijn opgedaan zijn opgenomen in een handreiking waarvan in  de 3e herziene druk is verschenen.

  Deze handreiking ‘Bestuurlijke aandachtspunten bij crises’ is door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters gemaakt en richt zich op de burgemeester (en de loco-burgemeester) en zijn of haar aandachtsgebieden tijdens crises. Van het crisismanagement in het beleidsteam en binnen het gemeentehuis, tot de rol van burgervader en boegbeeld richting lokale samenleving en media.

 • Burgemeester als boegbeeld | 1 jul. 2017

  Sinds 2007 ondersteunt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters burgemeesters en locoburgemeesters bij crises. Niet alleen in de acute fase worden bestuurlijke lessen en ervaringen gedeeld, ook in de koude fase. In de loop der jaren heeft het NGB met honderden burgemeesters gesproken over het ambt en de moeilijke momenten, waarop de burgemeester geacht wordt leiding te geven aan een geschokte samenleving. De NGB-bundel "De burgemeester als boegbeeld" vat de inzichten op het gebied van crisiscommunicatie samen.

  Wouter Jong Crisiscommunicatie, rollen, burgervader, burgermoeder, buddy, belangenbehartiger en bruggenbouwer, 2017

 • Waardenboek van het burgemeestersambt | 1 apr. 2020

  Het NGB wil bijdragen aan een goed intern én publiek debat en wel- overwogen besluiten over vraagstukken die te maken hebben met het ambt van de burgemeester. Ook wil het NGB zijn leden helpen te reflecteren op hun rol en functioneren als burgemeester. Inzicht in de onderliggende waarden die een rol kunnen spelen bij deze vraagstukken helpt hierbij. Om die reden vroeg het NGB De Argumentenfabriek om de waarden die mensen belangrijk vinden voor het ambt van de burgemeester in kaart te brengen via een waardenanalyse

 • Werken voor en met de gemeenteraad. Voor iedereen die burgemeester is, wordt en wil worden | 28 jan. 2022

  Een publicatie geschreven door Jasper Loots en Jan Dirk Pruim in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  De publicatie is voor iedereen die burgemeester is, het binnenkort wordt en voor al diegenen die het willen worden. Het geeft inzicht in de veelvormigheid van de raad. Veel beginnende burgemeesters zijn onvoldoende voorbereid op die veelvormigheid, op de verwachtingen van raden en op de hoeveelheid kennis en competenties die gevraagd worden om dat ‘raadswerk’ goed te kunnen doen. Er is in dit boek ook veel te halen voor ervaren burgemeesters. Over goed voorzitten en over investeren ten dienste van een raad in optimale positie. Dit boek is ook geschreven voor raadsleden. Om te laten zien wat raadsleden mogen verwachten van ‘hun’ burgemeester, wat ze kunnen en mogen vragen. En om te laten zien hoe die raad de burgemeester comfort kan bieden, kan helpen en in positie kan brengen, om te beginnen door een goede ‘werkgever’ te zijn.

 • Zakboek Openbare Orde en Veiligheid | 1 jan. 2021

  Dit is de 3e geheel herziene, druk van het Zakboek Openbare Orde en Veiligheid. Het doel van dit zakboek is en blijft om burgemeesters snel toegang te bieden tot een zo compleet mogelijk overzicht van bevoegdheden uit de diverse wetten, die in de loop der jaren tot de gereedschapskist van de burgemeester zijn gaan behoren. Het zakboek biedt een eerste handreiking tot veelal complexe juridische materie. Diverse casussen laten zien hoe het kan werken in de praktijk.

  Zakboek, OOV, Adriaan Wierenga, Berend Roorda, 2021, Joost Keemink, bevoegdheden, wetten.

  De digitale versie kunt u hieronder downloaden. De papieren versie is tegen betaling hier te bestellen. 

 • De (veiligheids)driehoek in perspectief | 12 apr. 2023

  Burgemeesters, OM en politie nemen niet vaak de ruimte om (gezamenlijk) te reflecteren op hun eigen werkwijze in het driehoeksoverleg. Die behoefte aan dat gesprek is er wel. Vrijwel zonder uitzondering kwam de wens naar voren om vaker en uitgebreider stil te staan bij de inrichting en werking van het lokale driehoeksoverleg. “Waarom doen we dit eigenlijk zo?” De bevindingen bieden burgemeesters, OM en politie een basis voor een agenda om het gesprek over de ‘governance’ van het eigen driehoeksoverleg te voeren. Dat gesprek gaat idealiter over zowel de (gewenste) inrichting van het driehoeksoverleg, als over de randvoorwaarden die voor een goed functioneren op orde dienen te zijn. Wat werkt, hangt af van de lokale omstandigheden, persoonlijke opvattingen en de onderlinge verhoudingen. Dit rapport biedt dan ook geen one size fits all-oplossing voor een goed-functionerende veiligheidsdriehoek, maar biedt praktijk-geïnformeerde handvatten om het gesprek hierover te voeren.