Verdieping openbare-orderecht

  ,

Deze verdiepende training neemt u mee in de ins and outs van de (nood)wetgeving bij onmiddellijke openbare-ordehandhaving en crisisbeheersing, ook tijdens demonstraties.

Met name bedoeld voor burgemeesters die al wat langer in het vak zitten of die bewust dieper in de materie van ordeverstoringen, rampenbestrijding en crisisbeheersing willen duiken. Een praktijkgerichte training op tactisch-bestuurlijk niveau.

Inhoud

Niet alleen een goed overzicht van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van het openbare-orderecht is belangrijk, maar vooral weten wanneer je vergaande bevoegdheden mag inzetten en hoe je deze ingrijpende maatregelen afweegt tegen de (grond)rechten van burgers. Kennis van wat wél kan bij lastige beslissingen die soms in zeer korte tijd en onder grote druk moeten worden genomen, vergroot de slagvaardigheid. De kennis van wat niet kan, versterkt uw positie als hoeder van de rechtsstaat en beperkt het risico dat u als burgemeester later door de rechter wordt teruggefloten. Welke handvatten heeft u om de juiste afwegingen te maken? We kijken in deze training naar de wetstheorie en naar de weerbarstige praktijk. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Welke bevoegdheden kunnen onder welke crisisomstandigheden worden ingezet?
  • Welke (grond)rechten komen hiermee mogelijk in het gedrang? Waar liggen de constitutionele grenzen?
  • Wat is de reikwijdte van de bevoegdheden in de Gemeentewet, de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet openbare manifestaties?
  • Hoe verhouden de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio en de vakministers zich tot elkaar?

Resultaat

  • U heeft inzicht in de context van de wetgeving op het gebied van OOV en crisisbeheersing;
  • U komt goed beslagen ten ijs als u in crisissituaties vergaande maatregelen moet inzetten;
  • U heeft inzicht in de verhouding tussen burgemeester en voorzitter veiligheidsregio.