De burgemeester als hoeder van de bestuurlijke integriteit

 

Van reactief naar proactief! De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de bestuurlijke integriteit van de gemeente bevordert. Veel burgemeesters worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan deze wettelijke plicht.

Zowel in reactieve (toezicht en handhaving) als preventieve (voorkomen, versterken bewustwording) zin. Met deze masterclass geven wij u, samen met interessante gasten uit wetenschap en praktijk, binnen een dag handvatten om binnen uw gemeente invulling te geven aan integriteit.

Inhoud

In het ochtenddeel ontleden we gezamenlijk het begrip integriteit. Dit doen we aan de hand van sprekende voorbeelden en onderlinge uitwisseling. Wat betekent het binnen uw gemeente? Wat is bij u de mores? Waar schuurt het? En waar is bij u aandacht voor nodig? In het middagdeel gaan we aan de slag. Dit doen we op twee manieren: We oefenen met casuïstiek uit de praktijk. Dit kan gaan over besluitvorming bij een persoonlijk belang, hoe u zelf handelt bij een
mogelijk belangenconflict of hoe u handelt bij een vermoeden van een integriteitsschending (repressief/reactief). We stellen een integriteitsagenda op. Dit is een agenda met daarin afspraken over hoe u als burgemeester de integriteit in uw gemeente kunt bevorderen. Gedurende de cursus laat u zich inspireren, reflecteert u op elkaar en bouwt u ieder aan een eigen integriteitsagenda toegesneden op uw gemeente.

Resultaat

U heeft na afloop:

  • de instrumenten en tools om integriteit te bevorderen (waaronder best practices);
  • een agenda over hoe integriteit te bevorderen binnen uw raad en college;
  • inzicht over hoe om te gaan met een vermoeden van een integriteitsschending;
  • geoefend met veel voorkomende casuïstiek.