19/11 Het wiel niet opnieuw uitvinden

Vandaag was het Nederlands Genootschap van Burgemeesters te gast bij de Leergang burgemeester bij crises en rampen in Garderen. Daar lichtte ik toe hoe wij bij crises de burgemeesters en loco-burgemeesters ondersteunen.  In de leergang was ook burgemeester De Rooij (Horst aan de Maas) aanwezig, die vertelde over het incident waarbij afgelopen week in Lottum de 17-jarige Sjoerd Rutten door geweld om het leven kwam.

Vlak na het incident - op maandag 12 november jl - heeft het Nederlands Genootschap van Burgemeesters contact opgenomen met De Rooij, om onze diensten aan te bieden. In de leergang ging ik op onze dienstverlening en het  onderscheid tussen de crisistaken van het NGB en de reguliere taken van een Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOV-er), voorlichter en gemeentesecretaris.

Wat wij niet doen
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zit nadrukkelijk niet op de stoel van de AOV-er. De AOV-er richt zich tijdens crises met name op de gemeentelijke deelprocessen. Hij zorgt ervoor dat de plannen worden nageleefd en dat iedereen in de processen weet wat van hem/haar verwacht wordt. Hij zorgt kortgezegd voor de coördinatie van de door de gemeente uit te voeren taken bij crisisbeheersing. Ook zitten we niet op de stoel van de voorlichter of gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk over de gemeentelijke crisisorganisatie, de voorlichter ondersteunt vanuit het Actiecentrum Voorlichting de burgemeester in zijn externe en interne communicatie. Het zijn cruciale taken in de bestaande crisisstructuren waar wij niet aan tornen.

Wat wij wél doen
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft tijdens crises vooral een vrije rol. Het NGB richt haar blik tijdens crises sterk naar buiten en tracht, op basis van eerdere ervaringen van collega-burgemeesters, te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de crisis. Op basis van de ervaringen elders proberen we burgemeesters te behoeden voor verrassingen. We proberen te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. We wijzen bijvoorbeeld op eerdere ervaringen met de opvang van slachtoffers, valkuilen rond secties van lichamen, kwetsbaarheden in de relatie tussen gemeente en Openbaar Ministerie etc. etc.. Desgewenst dragen we ook voorbeelden aan op basis waarvan dilemma's beter kunnen worden afgewogen. Vaak zal dit achter de schermen zijn, in de beslotenheid van de burgemeesterskamer.

Resumerend
Zoals burgemeester Van Rooij in zijn weblog aangeeft, hebben wij in de casus in Lottum via SMS laten weten dat wij beschikbaar waren. Uit het daarop volgende telefoongesprek met burgemeester Van Rooij bleek dat de gemeentelijke processen op dat moment naar wens verliepen. Wij zijn die avond dan ook niet ter plaatse gegaan.

Tijdens de leergang heb ik benadrukt dat we in voorkomende gevallen graag bereid zijn om ter plaatse te komen, wanneer dat enigszins wenselijk lijkt. De ervaring leert dat we dan korter op de bal zitten en we daardoor nog beter in staat zullen zijn om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Resumerend is ons devies dan ook: "schroom niet te bellen". In geval van crises willen we graag van toegevoegde waarde zijn. Al is het in het holst van de nacht. En ongeacht of het in Delft, Horst a/d Maas, Eemsmond, Den Helder, Terneuzen of elders is...

19 november 2007
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

Verder lezen?
Hier vindt u een link naar de weblog van burgemeester Van Rooij over het incident in Lottum.

naar vorige weblog 

U bent hier

<div></div>