15/08 Anticiperend vermogen in de nieuwe wet

Op de website van de Tweede Kamer is inmiddels ook het Advies van de Raad van State en Nader Rapport van de Wet Veiligheidsregio's terug te vinden. Twee opvallende citaten over de  wisselwerking tussen rampen en crises op lokaal en landelijk niveau, die in het nieuwe wetsvoorstel worden benoemd:

In het wetsvoorstel komt de rol van de vakministers bij crisisbeheersing nauwelijks naar voren; die is en blijft geregeld in sectorwetgeving. Dit betekent dat een ramp praktisch gesproken een crisis wordt zodra een minister die crisisbevoegdheden heeft, deze ook gaat uitoefenen. Het betekent ook dat het wetsvoorstel een volledige regeling geeft van de overheidsorganisatie bij rampenbestrijding, maar dat het voorstel voor crisisbeheersing alleen voorziet in het regionale deel van de organisatie (Raad van State).

(...)

Bedoeld was tot uitdrukking te brengen dat het wetsvoorstel wat betreft crises slechts zag op crises waarbij een burgemeester in zijn hoedanigheid van handhaver van de openbare orde en opperbevelhebber leidend is. Dat is, anders dan bij een ramp, niet bij elke crisis het geval. De acute gecoördineerde inzet van hulpverleningsdiensten is bij een crisis immers geen vanzelfsprekendheid. Bij bijvoorbeeld een crisis op het terrein van LNV of VWS is primair de desbetreffende minister aan zet. Deze geeft zijn eigen crisis-organisatie vorm; voor de inhoudelijke aanpak van «zijn» crisis heeft hij de burgemeester niet – althans niet zonder meer – nodig. Wanneer het optreden van de sectorminister bij de beheersing van de crisis invloed heeft op de openbare orde, is de burgemeester wél aan zet. In het geval van een bovenlokale crisis is de voorzitter van de veiligheidsregio dan het aanspreekpunt voor de betrokken minister (Minister BZK).

De toekomst zal uitwijzen of dit voldoende waarborgen biedt om een tweede MKZ-crisis te voorkomen. Openbare ordeproblemen is vers één, het anticiperen op openbare orde problemen door vroegtijdig de burgemeester bij de crisis te betrekken, is vers twee.

Of, zoals Wim Burgering, destijds burgemeester van Barneveld tijdens de MKZ-rellen in Kootwijkerbroek, stelde: "Ze (LNV) openden wel een LNV-crisiscentrum op de legerplaats in Stroe, maar ze hadden niet over de openbare ordeproblemen nagedacht. De focus lag op het inkapselen van de dierziekte in de regio, niet op de honderden protesterende en woedende mensen. (...) In een evaluatie stond letterlijk de opmerking van een LNV-er dat “de burgemeester er voor de dranghekken is”.

15 augustus 2007
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Het advies van de Raad van State en het Nader Rapport is hier na te lezen.
Het interview met Wim Burgering staat hier.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>