19/09 Ramp of crisis?

Op dit moment volg ik de Masters of Crisis and Disaster Management, voluit dus een leergang crisismanagement en rampenbestrijding. Vreemd genoeg blijkt tijdens het eerste college verwarring te bestaan over beide termen. Met het schrappen van de Rampverklaring uit de Rampenwet (1985) is het diffuus geworden wanneer sprake is van een crisis of een ramp. 'Een ramp was pas een ramp als de burgemeester het etiket ramp erop had geplakt.', aldus de decaan tijdens het college.

Volgens de nieuwe Wet Veiligheidsregio's is sprake van een crisis bij de aantasting van een vitaal belang, zoals de MKZ-crisis, de vogelpestcrisis en de hoogwatercrisis. Anderen spreken vooral over maatschappelijke ontwrichting en collectieve stress die hedendaagse crises kenmerken. Hetgeen zich uiteraard ook in rampsituaties kan voordoen, zeker als tijdens de crisis het rampenplan in werking wordt gesteld. Waarmee wij terug bij af zijn.

Ik houd me even verre van de discussie en zal vanuit het NGB burgemeesters ondersteunen ten tijde van crises én rampen. Vanuit de wetenschap dat menigmaal een door de rijksoverheid aangestuurde crisis op lokaal niveau tot rampzalige situaties kan leiden. Zeker wanneer op landelijk niveau het beleid wordt uitgestippeld en de burgemeester zich enkel met de uitvoering van dat beleid kan en mag bemoeien. Dat hebben de ervaringen van (oud) burgemeesters Bloemendaal (hoogwater), Majoor (Vogelpest) en Burgering (MKZ) immers wel laten zien.

Een crisis of een ramp: we zijn gewaarschuwd...


19 september 2007
NGB/Roy Johannink

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

 

U bent hier

<div></div>