Evaluatie ketelwagenincident Amersfoort

"Het was me het dagje wel, maar het zit er op” meldt de officier van dienst van de regionale brandweer Eemland op 20 augustus omstreeks acht uur ’s avonds aan de centralist van de alarmcentrale. De Amersfoortse autoriteiten en vele medewerkers van de gemeente en de parate diensten, moeten rond dat tijdstip eenzelfde verzuchting hebben geslaakt. Eerder die dag was een lek geconstateerd in een tankwagon – een ketelwagen in vaktaal – met de giftige stof acrylnitril. Deze stond op het spoorwegemplacement bij het centraal station in de stad. Dat was het begin van een roerige dag, die de rampenbestrijdingsorganisatie voor vele uitdagingen plaatste.

Het incident is door de B&A Groep onderzocht en het rapport is indertijd op de website van de gemeente Amersfoort geplaatst. De belangrijkste bevindingen uit het evaluatierapport zijn:

 • De mediatisering van het onderwerp externe veiligheid en de bestaande terminologie binnen de rampenbestrijding zorgen er gemakkelijk voor dat een gebeurtenis zoals het Ketelwagenincident op 20 augustus een veel grotere impact krijgt dan nodig en wenselijk is.
   
 • Oefen vaker de alarmering, de opschaling en de bezetting van de crisisstaven
   
 • Maak een protocol voor het beoordelen van gevaarlijke stoffen, op basis waarvan besluitvorming gestructureerd kan plaatsvinden (wel/geen alarmering etc)
   
 • Stem met de stationsomgeving in Amersfoort (bedrijven, winkels, burgers) een evacuatieplan op en beoefen dat plan
   
 • De bezetting van cruciale posities binnen de afdeling communicatie tijdens de vakantieperioden dient met het oog op de bestrijding van incidenten meer aandacht te krijgen
   
 • Om in crisissituaties beter te voldoen aan de informatiehonger van de media, dienen voorafgaand aan persconferenties vragen te worden geïnventariseerd en antwoorden te worden voorbereid door het communicatieteam
   
 • Bij de formatie van toekomstige colleges van B&W dient rekening te worden gehouden met het profiel van de loco-burgemeesters op het gebied van crisismanagement

Verder lezen?
Download het evaluatierapport (PDF, 361 Kb) over het ketelwagenincident in Amersfoort.

Overige incidentevaluaties
Het NGB heeft meer incidentevaluaties geanalyseerd op de voor burgemeesters relevante, bestuurlijke punten. Het overzicht van deze evaluaties vindt u hier.


Bewerking: NGB/Wouter Jong

U bent hier

<div></div>