Evaluatie dijkverschuiving Wilnis

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 gaat plotseling een gedeelte van de dijk van de bebouwde kom in Wilnis gaan schuiven. Wilnis (6.680 inwoners) is één van de zes kernen van de gemeente De Ronde Venen (35.000 inwoners). Deze gemeente heeft 32 kilometer veendijken binnen de gemeentegrenzen. In totaal heeft Nederland ongeveer 180 kilometer veendijken. Veendijken worden, in tegenstelling tot kleidijken, met droogte een stuk lichter.

Acht maanden na de dijkverschuiving brengt de gemeente De Ronde Venen een evaluatierapport naar buiten, waarin de crisisbeheersing tegen het licht wordt gehouden.

De belangrijkste aanbevelingen uit die rapportage zijn:

 • De rol van de wethouders tijdens calamiteiten moet worden bezien. De wethouders hebben geen rol in het BT of een andere operationele dienst. Overwogen kan worden om hen een rol te geven in de communicatie naar de inwoners
   
 • Het succes van de acute hulpverlening is te danken aan spontaniteit, solidariteit en daadkracht van burgers, bedrijven en medewerkers van gemeentelijke diensten. Onderzocht moet worden op welke wijze de gemeentelijke diensten bij een acuut tekort aan menskracht, middelen en voorzieningen in staat zijn om dit geheel zelf snel en effectief te organiseren
   
 • Het verdient aanbeveling om de term ‘slachtoffers’ alleen te gebruiken voor degenen die zijn overleden. Voor al degenen die op enigerlei wijze medische en/of materiële schade hebben geleden, is de term ‘getroffenen’ een beter alternatief De politie en het operationeel team dienen ten behoeve van deelplan 5 (ontruimen en evacueren) op elk moment te kunnen beschikken over periodiek bijgewerkte lijsten waarop alle kwetsbare doelgroepen en instellingen staan vermeld.
   
 • De rol van en het concept-convenant met het lokale Rode Kruis behoeven nadere
  bestudering en explicitering door de gemeente nagedacht te worden over inzetten van voorlichters/woordvoerders/communicatieadviseurs op locatie, ter begeleiding van de burgemeester, ten behoeve van het scheiden van publieks- en persvoorlichting, ten behoeve van een gedegen voorbereiding van de (initiële) persconferenties en voor het aflossen van collegae na acht uur inzet. Dit vergt derhalve drie gelijkwaardige ploegen met voorlichters uit de eigen organisatie en degenen van buiten.
   
 • De mediawatcher zou zich ook moeten bezig houden met de beoordeling van het imago van de gemeente bij een ramp of crisissituatie

Verder lezen?
Download het volledige evaluatierapport (PDF, ca 1 Mb) dat is opgesteld door de gemeente De Ronde Venen.

Overige incidentevaluaties
Het NGB heeft meer incidentevaluaties geanalyseerd op de voor burgemeesters relevante, bestuurlijke punten. Het overzicht van deze evaluaties vindt u hier.


Bewerking: NGB/Wouter Jong

U bent hier

<div></div>