College rapporteert over gesprekken met burgemeesters

Bestuurskrachtversterking: gemeenten pakken de handschoen op

De provincie heeft het afgelopen halfjaar met burgemeesters van verschillende gemeenteclusters meerdere gesprekken gevoerd. Doel van die gesprekken was allereerst het creëren van draagvlak bij de gemeenten om over lokale bestuurskracht de discussie aan te gaan. Daarnaast wilde het college komen tot een gemeenschappelijke probleemstelling en agendering van het onderwerp bestuurskracht. Hierin is het college tot dusver geslaagd, geeft de tussenrapportage 'Friese gemeenten samen sterk' aan.

Namens het collegebestuur heeft Gedeputeerde Jan Ploeg gesprekken gevoerd met burgemeesters van Achtkarspelen, Datumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. (NOFA), met burgemeesters van Gaasterlân-Sleat, Nijefurd, Sneek en Wymbritseradiel, met de burgemeesters van Bolsward, Littenseradiel en Wûnseradiel en met burgemeesters van Middelsee-gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Ook Commissaris van de Koningin Ed Nijpels was bij veel van deze gesprekken aanwezig.

Het merendeel van deze gemeenten kwam bij een zelfevaluatie in 2003 als bestuurlijk kwetsbaar naar voren. Dit betekent dat deze gemeenten zelf aangaven onvoldoende in staat te zijn taken en ambities zelfstandig te realiseren. Er is ook gesproken met gemeenten hiertoe wel in staat zijn omdat deze een rol kunnen spelen bij het versterken van de bestuurskracht van kwetsbare buurgemeentes. Met Franekeradeel en Harlingen worden de gesprekken binnenkort gestart omdat laatstgenoemde gemeente een nieuwe burgemeester heeft. De gemeenten waarmee niet is gesproken, hebben wat het college betreft geen problemen met hun bestuurskracht.

Bij de gevoerde gesprekken ging het college uit van het motto 'van onderop'. Dat betekent dat de initiatieven van de gemeenten zelf uitgangspunt vormden en dat provincie en gemeenten samen hebben gezocht naar passende oplossingen ter vermindering van kwetsbaarheid. Daarbij gold ook 'zo sterk mogelijk is niet gelijk aan zo groot mogelijk'.

Conclusie is dat het merendeel van de gemeenten zelf of in samenwerkingsverband met kansrijke initiatieven bezig is ter versterking van de bestuurskracht. De provincie heeft geld beschikbaar voor het concretiseren en intensiveren van deze initiatieven. Vanuit zijn verantwoordelijkheid zal het college de komende tijd in gesprek blijven met de gemeenten om hieraan verder vorm te geven.

Bron: provincie Friesland

U bent hier

<div></div>