Remkes acht impuls voor integriteit nodig

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt een extra impuls nodig om de integriteit bij de overheid te stimuleren. Met het stellen van regels alleen kan de integriteit niet worden gerealiseerd. Het management moet uitdragen dat integriteit vanzelfsprekend is en moet laten zien dat het staat voor de integriteit van de organisatie. In een brief aan alle overheidsorganisaties (zoals rijk, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen) spoort Remkes deze organisaties aan meer aandacht te besteden aan integriteit.

Uit een vorig jaar in opdracht van het ministerie van BZK gehouden onderzoek blijkt dat veel ambtenaren vinden dat meer aandacht voor het onderwerp integriteit nodig is. Het ministerie van BZK ondersteunt overheidsorganisaties in hun integriteitsbeleid. Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het ministerie stelt onder meer een Integriteitskubus beschikbaar. Dit is een CD-ROM waarop verfilmde dilemma’s staan, aan de hand waarvan geleerd kan worden hoe met die dilemma’s om te gaan. Daarnaast zal in april 2007 via internet de IntegriteitSpiegel beschikbaar komen. De IntegriteitSpiegel is een instrument waarmee overheidsorganisaties zelf onderzoek kunnen doen naar het ethisch klimaat binnen hun organisaties.

In de loop van 2007 zal een aanvang worden gemaakt met het uniform registreren van (vermoedens van) integriteitschendingen in de openbare sector. Dit maakt een betrouwbaar beeld mogelijk van de integriteit bij de overheid. De registratie helpt bij het nemen van gerichte maatregelen om schendingen te voorkomen. Ook maakt het systeem het mogelijk gegevens van verschillende overheidssectoren met elkaar te vergelijken. Bij de ministeries is zo’n registratiesysteem inmiddels ingevoerd.

Bron: www.minbzk.nl

U bent hier

<div></div>