15/10 Bevolkingszorg op orde

Begin deze maand presenteerde de commissie Bruinooge haar rapport "Bevolkingszorg op orde". In het rapport wordt een nieuw ijkpunt gezet in de bevolkingszorg. Los van wettelijke eisen stellen veiligheidsregio's zelf vast aan welke eisen zij heden ten dage willen voldoen. De visie die aan het rapport ten grondslag ligt is uit het hart gegrepen. Het draait om een bevolkingszorg die moet aansluiten bij de behoefte van de veranderende en grotendeels zelfredzame samenleving. Maar in de uitwerking schiet het rapport soms zijn doel voorbij. 

Zo worden op verschillende vlakken normen (prestatie-eisen) opgesomd. Met name bij de normen voor crisiscommunicatie valt op dat weinig ruimte voor het noodzakelijke maatwerk wordt gegund. "Uiterlijk 30 minuten na aanvang van een incident moet feitelijke informatie worden verschaft, waarna het boegbeeld ('het gezicht van de overheid') binnen een uur ook duiding geeft door afhankelijk van de situatie burgers op te roepen tot zelfredzaamheid."

Deze starre regel miskent het feit dat een incident per stad, context en impact kan verschillen. Feitelijke informatie wordt bovendien vaak sneller en met grotere regelmaat gegeven (denk aan het voorbeeld van de gemeente Zwijndrecht met de tweets over @brandKijfhoek). Terwijl de duiding bij de rellen in Hoek van Holland en Haren pas na afloop van de rellen echt relevant werd. Dan is het - om het in het Rotterdamse te houden - een kwestie van "niet lullen maar poetsen". Eerst zorgen dat de openbare ordeverstoring de kop wordt ingedrukt, waarna we tijd hebben om de situatie te duiden. Er zijn dus altijd uitzonderingen denkbaar op een basisgedachte die terecht uitgaat van snelle en regelmatige informatiebehoefte.

In het project GROOTER is de omgevingsanalyse als uitgangspunt voor crisiscommunicatie gehanteerd. Afhankelijk van de perceptie en wensen van de omgeving worden communicatiedoel en -strategie bepaald. Het is jammer dat het rapport Bruinooge niet over de omgevingsanalyse rept en het project GROOTER afdoet als een voortborduring op de verouderde overheidsvisie die in het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding naar voren kwam (pag 52/53). Want juist die prominente rol van de omgevingsanalyse zorgt er mijns inziens voor dat per casus optimaal kan worden ingespeeld op de specifieke behoefte van de veranderende samenleving. En dat is wat de commissie Bruinooge terecht voor ogen heeft.

15 oktober 2012
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Verder lezen?
Klik door voor het rapport van de commissie Bruinooge op de site van het Veiligheidsberaad

Lees hier de weblog "Pragmatisme in plattelandsregio's" over de Bevolkingszorg in rurale gebieden en de weblog over de Opleidingsproducten crisiscommunicatie GROOTER.

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

 

U bent hier

<div></div>