Waarneming

Een burgemeester wordt veelal vervangen door de loco-burgemeester. Sinds de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeenten wordt echter een onderscheid gemaakt in de functie van burgemeester als lid van het college en als voorzitter van de raad. De waarneming als voorzitter van de raad geschiedt altijd door een raadslid.

Soms kan het gemeentebelang het noodzakelijk maken dat de waarneming plaatsvindt door een zittende burgemeester van een andere gemeente, een gewezen burgemeester of een gewezen wethouder. Deze waarnemers worden aangewezen door de commissaris van de Koningin. Hij hoort daarover vooraf de gemeenteraad.

Waarneming door de loco-burgemeester
In beginsel wordt de burgemeester met uitzondering van diens taak als raadsvoorzitter, vervangen door de loco-burgemeester. In artikel 17, eerste en zevende lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters zijn de rechtspositionele aangelegenheden van de waarneming geregeld.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan desgevraagd in bijzondere gevallen de vergoeding voor de waarneming tot de bij de gemeenteklasse horende maximumbezoldiging van een burgemeester verhogen. Ook kan hij een ambtstoelage toekennen en een vaste vergoeding voor het gebruik van de eigen auto.

Waarneming door een gewezen burgemeester
Een burgemeester die wegens gemeentelijke herindeling is ontslagen, kan worden belast met de waarneming van het ambt in een andere gemeente. Tijdens het waarnemerschap geniet hij feitelijk geen ontslaguitkering. Na afloop van de waarneming wordt de ontslaguitkering hervat als ware er geen sprake geweest van een waarneming. Wanneer de bezoldiging tijdens de waarneming echter minder is dan de ontslaguitkering, dan ontvangt hij op grond van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen sector Rijk een aanvulling.

Over de inkomsten uit de waarneming wordt pensioen opgebouwd, ook als de waarnemer tijdens het waarnemerschap de leeftijd van 65 jaar bereikt. Er vindt dan geen ontslag wegens het bereiken van die leeftijd plaats. Een gewezen burgemeester die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat waarnemen, bouwt echter geen pensioen meer op. Er wordt dan ook geen pensioenpremie meer ingehouden.

Waarneming door een burgemeester van een andere gemeente
Wanneer een burgemeester van een andere gemeente tevens belast wordt met waarneming van het ambt in een andere gemeente, dan wordt gedurende die tijd zijn bezoldiging bepaald als waren die twee gemeenten één gemeente. De inwonertallen worden bij elkaar opgeteld. Zijn wedde wordt dan vastgesteld op hetzelfde periodieknummer in de naasthogere schaal. De beide gemeenten dragen naar rato van het inwonertal de kosten. De minister kan daarover desgevraagd anders beslissen.

Waarneming door een gewezen wethouder
Vaak ook zoekt een commissaris van de Koningin waarnemers in de kring van gewezen wethouders. Zij ontvangen daarvoor een bezoldiging als waren zij burgemeester van die gemeente, zij het dat ook daarvoor dezelfde regels gelden als voor de waarneming door een gewezen burgemeester.

U bent hier

<div></div>