ROB: vertrouwen in bestuur vergroten

Het vergroten van het vertrouwen van burgers in de overheid blijft de komende periode noodzakelijk. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in een brief aan kabinetsinformateur Wijffels. De Raad adviseert onder andere over de verbetering van de effectiviteit van het overheidshandelen, het transparant maken van verantwoordelijkheden en het versterken van de bestuurskracht op alle niveaus.

Het verbeteren van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat vraagt om investeringen in een herkenbare en aansprekende politiek. De Rob vindt dat een andere politieke cultuur daaraan bijdraagt, naast eventuele grootschalige structuuraanpassingen. Ruimte voor differentiatie en lokaal maatwerk zijn wel cruciaal. Het gelijkheidsbeginsel, op zich een groot goed, mag niet leiden tot een keurslijf dat diversiteit en maatwerk in de weg staat.

In het middenbestuur zijn volgens de Rob hervormingen dringend noodzakelijk. De Raad pleit ook hier voor maatwerk. In de Randstad moeten twee aparte provincies worden gevormd voor de Noordvleugel en de Zuidvleugel. Tegelijkertijd moet de lokale bestuurskracht toenemen door de vorming van regiogemeenten in de stedelijke agglomeraties Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Om de lokale democratie te versterken moet het gemeentelijke belastinggebied worden vergroot. De Raad vindt dat onlangs een kritische ondergrens is overschreden door de inperking van het lokale belastinggebied (afschaffing gebruikersdeel Onroerende Zaakbelasting).

De Rob meent dat de nationale coördinatie van het beleid van de Europese Unie (EU) bij het ministerie van Algemene Zaken moet worden ondergebracht. Nu is dat nog Buitenlandse Zaken. De reden hiervoor is het toegenomen belang van de EU voor een groot aantal beleidsterreinen.

Tot slot vraagt de Raad aandacht voor het veiligheidsbeleid. Voor een effectief veiligheidsbeleid is een samenhangende veiligheidswet noodzakelijk.

Bron: www.minbzk.nl

U bent hier

<div></div>