15/11 Doorwerking in de functionele ketens

Afgelopen vrijdag was het NGB aanwezig bij een lunch van de burgemeesterskring in Groningen. Daar kwamen onder meer de collegiale verhoudingen tussen de voorzitter van de regio en de overige burgemeesters aan bod.

Deze relatie speelt niet alleen in het kader van de Wet veiligheidsregio's een rol, waarin artikel 39 Wvr bepaalt dat de voorzitter van een regio in de bevoegdheden van de 'lokale' burgemeester treedt (zie het dossier bevoegdheden over de Wet veiligheidsregio's).

Ook op tal van andere plaatsen komt de voorzitter van de Veiligheidsregio als entiteit terug. Zo spreekt de Havenbeveiligingswet in artikel 12 lid 3 over een taak voor de voorzitter, indien een veiligheidssituatie in een haven samenvalt met een situatie zoals beschreven in art 39 Wvr (ofwel: als een havencalamiteit volgens de Havenbeveiligingswet samenvalt met een GRIP4-situatie):

Een autoriteit voor havenveiligheid, dan wel wanneer een wijziging van het veiligheidsniveau en een situatie als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s samenvallen, de voorzitter van de veiligheidsregio, kan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, een gedeelte van de desbetreffende haven of het desbetreffende havengerelateerde gebied aanwijzen, waar de bij het desbetreffende veiligheidsniveau behorende veiligheidsmaatregelen niet hoeven te worden toegepast (art 12 lid 3 Havenbeveiligingswet).

In de Wet publieke gezondheid zijn de bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio zelfs losgekoppeld van de algemene kolom. In een situatie waarin géén sprake is van GRIP4 maar wèl sprake is van een A-ziekte, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio toch specifieke bevoegdheden:

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, of een directe dreiging daarvan (art 6 lid 3 Wet publieke gezondheid).

Het zijn twee voorbeelden van wetten waarin de voorzitter van een veiligheidsregio ook doorwerking heeft in de functionele kolommen. Vergelijkbare doorwerking bestaat ook in de Kernenergiewet, het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, de Wet op de strandvonderij en de Wet milieubeheer.

15 november 2011
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>