Onderzoek naar Radicalisme en Extremisme

Onderzoek naar Radicalisme en Extremisme

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is het onderzoek naar radicalisme en extremisme in een stroomversnelling geraakt. Wetenschappelijk onderzoek wordt beïnvloed door het politieke klimaat, maar draagt zelf ook bij aan de ontwikkeling van de maatschappelijke en politieke reacties op radicalisering en extremisme. Zowel wetenschappers, bestuurders en professionals hebben dan ook een sterke behoefte om inzicht te verwerven in de stand van zaken van dit onderzoek. Wat zijn de vorderingen op het terrein van radicalisme- en extremismeonderzoek? Wat zijn veel belovende thema’s? Wat zijn de witte plekken? Hoe kan wetenschappelijke kennis worden ingezet om een instrumentarium voor extremismebestrijding te ontwikkelen?

FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het Centrum voor Radicalisme en Extremisme Studies (CRES) organiseren hierover gezamenlijk een werkconferentie op maandag 27 november 2006 in Amsterdam. Sadik Harchaoui (directeur/bestuurder van FORUM). houdt een inleiding over het spanningsveld tussen wetenschap, politiek en beleid; de rol van maatschappelijke organisaties (middenveld); de plaats van religie in de strijd tegen extremisme. En de betekenis van kennisallianties. Er is de presentatie wetenschappelijke FORUM-bundel Hedendaags radicalisme* met een gesproken column van journalist Pieter Hilhorst. Froukje Demant ( Instituut voor Migratie- en Etnische Studies, IMES) van de UvA geeft een toelichting op het Stand van Zaken-rapport. Wat zijn de witte plekken en de belangwekkende ontwikkelingen. Wat zijn de tekorten, dilemma’s, meningsverschillen en wat is de toekomstige vormgeving van dit soort onderzoek. Er is een inleiding van Frank Buijs (wetenschappelijk directeur CRES) over de mogelijkheden en beperkingen van opdrachtonderzoek op het terrein van radicalisme en extremisme. Over de ontwikkeling van meer academisch georiënteerd onderzoek en internationale samenwerking en over de ontwikkeling van onderzoek in samenwerking met het maatschappelijke veld. Bovendien gaat hij in op de perspectieven en doelstellingen van het CRES.

Aan het eind van de middag is er aandacht voor de volgende onderwerpen: 
1.  Religie, extremisme en martelaarschap door Jan Willem van Henten en Ruud Peters
Hier komen verschillende thema's aan de orde. Hoe kan het dat religie zowel liefde als haat propageert? Heeft geweld dat voortkomt uit religieuze overtuigingen bijzondere kenmerken?
2. Extremismebestrijding, democratie en rechtsstaat
Extremisme bedreigt de democratie en de rechtsstaat. Extremismebestrijding legt een zware druk op democratische vrijheden en knabbelt links en rechts aan de fundamenten van de rechtsstaat. Welke afwegingen moeten er gemaakt worden tussen beide kwaden? Egbert Dommering over uitingsvrijheid en democratie. Erik Jurgens over de rechten van verdachten.
3. Extremismes vergeleken door Frank Buijs en Jaap van Donselaar
Eerste aanzetten voor een vergelijking tussen rechts, links en islamitisch extremisme. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen, o.a. op het gebied van de betekenis van ideologie, karakteristieken en maatschappelijke positie van de leden, plaats in de politieke arena, relatie met delen van de bevolking, maatschappelijke invloed, en reactie van de overheid.
4. De radicalisering van sommige moslims in Amsterdam
Jean Tillie geeft een toelichting op het verschenen rapport van het IMES over radicalisering in Amsterdam. Welke onderzoeksmethodes zijn gehanteerd en hoe zijn uiteenlopende methodes met elkaar verbonden? Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek en welke beleidsaanbevelingen zijn gedaan? Welke wetenschappelijke en politieke kritiek is op de onderzoekers afgevuurd?

Datum: maandag 27 november 2006
Tijd: 10.30 tot 17.00 uur
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

*Wetenschappelijke FORUM-bundel Hedendaags radicalisme. Verklaring en Aanpak. Sadik Harchaoui (redactie). Met bijdragen van Frank J. Buijs, Froukje Demant, Atef Hamdy, Thijl Sunier, Theo de Roos, Jaap van Ginneken, Albert Benschop, Jaap van Donselaar, Willem Wagenaar, Edwin Bakker, Paul Dercon en Sadik Harchaoui. Uitgeverij Het Spinhuis, 2006. ISBN 978 90 5589 277 8.

Nadere informatie bij Peter Zwaga van FORUM: p.zwaga@forum.nl, tel. 030 2974254 of 06 54226818.

U bent hier

<div></div>