Brief aan de informateur

Het Nederlands Genootschap van Burgmeesters heeft direct na zijn aanstelling tot informateur aan de heer Hoekstra een brief gestuurd. Daarin vraagt het Genootschap in een nieuw regeerakkoord aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie in het lokaal bestuur, de openbare ordeportefeuille en het raadsvoorzitterschap.

Visie op lokaal bestuur
Mede door de grote aandacht die het ‘dossier gekozen burgemeester’ de afgelopen jaren opeiste, is er op landelijk niveau geen samenhangende visie tot stand gekomen op de toekomst van het lokaal bestuur en de positie en taken van de burgemeester daarin. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vindt het van belang dat een nieuw kabinet tot een dergelijke visie komt, uiteraard in goede samenspraak met de vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur.

De openbare ordeportefeuille van de burgemeester
Op dit moment is sprake van mogelijke veranderingen in de bevoegdheden van de burge-meester, zoals de uithuisplaatsing van daders van huiselijk geweld en de bijzondere gedragsaanwijzing jegens veroorzakers van overlast. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters stelt grote vraagtekens bij pleidooien, waarbij telkens wordt gegrepen naar afzonderlijke wetgeving. Naar mening van het Genootschap is het nodig dat een nieuw kabinet tot een algemene beschouwing inzake de openbare ordeportefeuille van de burgemeester komt. Hoe verhouden nieuwe bevoegdheden zich tot de bestaande? Wat betekenen deze bevoegdheden voor de burgemeestersfunctie in algemeenheid? Waar liggen de grenzen tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke taken? Eerst zullen deze vragen een algemeen antwoord moeten krijgen, voordat nieuwe bevoegdheden aan de orde kunnen zijn.

Het voorzitterschap van de gemeenteraad
Op 31 oktober jl. heeft de Eerste Kamer in eerste lezing ingestemd met het voorstel om het voorzitterschap van de gemeenteraad uit de Grondwet te halen. Het Genootschap vindt het een goede zaak om het raadsvoorzitterschap niet in de Grondwet, maar in de Gemeentewet te bepalen. Tegelijk valt nogal eens de opvatting te vernemen dat na deconstitutionalisering de burgemees-ter geen raadsvoorzitter meer zou moeten zijn. Het Genootschap heeft hier ernstige bedenkingen tegen en hecht zeer aan de rol van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. Het raadsvoorzitterschap gaat veel verder dan het hanteren van de voorzittershamer tijdens raadsvergaderingen en moet in samenhang gezien worden met andere functies en verhoudingen in het lokale bestuursstelsel. Juist vanwege zijn onafhankelijke positie en zijn verbindende rol – zowel in het gemeentebestuur als in de relatie burger-bestuur - is de bur-gemeester bij uitstek degene die het voorzitterschap op een onpartijdige en bindende wijze kan vervullen.
Het Genootschap vindt dat een nieuw kabinet met voorstellen moet komen om het raadsvoorzitterschap van de burgemeester in de Gemeentewet op te nemen.

U bent hier

<div></div>