Meer veiligheid door invoering van de veiligheidsregio

Het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het centrale doel van het
wetsvoorstel veiligheidsregio's. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van
partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet en kan beter. Hoewel
veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is, zijn veel gemeenten te klein om
een ramp of crisis te bestrijden. Door de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau
bijeen te brengen wordt niet alleen de slagkracht vergroot, maar wordt ook eenheid,
eenduidigheid en eenvoud in de aanpak bereikt. De veiligheidsregio heeft dezelfde schaal
als de politieregio. Dat maakt ook samenwerking met de politie makkelijker.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Remkes (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de veiligheidsregio wordt
ingesteld. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.

In het kader van het wetsvoorstel dienen gemeenten een aantal taken over te dragen aan het
bestuur van de veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de
burgemeesters van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. De voorbereiding op mogelijke
branden, rampen en crises wordt op een nieuwe leest geschoeid. Het bestuur van de
veiligheidsregio zal de risico's in de regio inventariseren. Bij die inventarisaties
zullen gemeenten en andere crisispartners, zoals waterschappen, defensie en het OM worden
betrokken. Onderdelen van het regionale beleid zijn onder meer de eventuele landelijke
beleidsdoelstellingen, het gezamenlijke oefenen van de hulpverleningsdiensten en de
afspraken met crisispartners.
Om goed voorbereid te zijn op een aantal concrete rampsituaties, bijvoorbeeld bij
bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zullen zogenaamde rampbestrijdingsplannen
worden opgesteld.

Als er onverhoeds toch een brand, ramp of crisis plaatsvindt, is en blijft de burgemeester
binnen de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester
houdt dan ook het gezag. Als er een brand, ramp of crisis plaatsvindt die een gemeente
overstijgt, kan de voorzitter van de veiligheidsregio een Regionaal Beleidsteam (RBT) in
het leven roepen. Dit RBT bestaat in ieder geval uit de burgemeesters van de getroffen
gemeenten en de hoofdofficier van justitie en de crisispartners wier aanwezigheid in
verband met de omstandigheden van belang is. Het RBT is belast met de bestuurlijke
coördinatie. De voorzitter van het RBT stuurt de regionaal operationeel leider aan,
die op zijn beurt het Regionaal Operationeel Team (ROT) leidt. In het ROT zitten de
leidinggevenden van betrokken hulpverleningsdiensten en wordt de multidisciplinaire
aanpak vormgegeven.

Momenteel wordt er tussen partijen in de regio's al meer en meer samengewerkt. Die
samenwerking kent echter een te grote mate van vrijblijvendheid, waardoor nog niet die
kwaliteitsverbetering plaatsvindt die door regionalisering kan worden bereikt. Dit geldt
ook voor de huidige samenwerking tussen gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale
brandweer. Daarom staat in de wet dat er in de toekomst per regio één
brandweerorganisatie, met één commandant moet komen.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar
bij de indiening bij de Tweede Kamer.

Nadere inlichtingen bij Frank van Beers, telefoonnummer 070-4268051.
Bron - ANP Persreport

U bent hier

<div></div>