10/04 Delen van informatie uit strafdossier

Zowel tijdens een workshop die het Nederlands Genootschap van Burgemeesters op de Dag van de Veiligheidsregio hield als bij een evaluatie waarbij het NGB betrokken was, kwam de volgende vraag aan de orde: in hoeverre mag de burgemeester informatie tot zich nemen uit iemands strafdossier? Deze vraag is oportuun wanneer bijvoorbeeld een pedoseksueel of een ex-TBSer terugkeert in zijn oude woning en de burgemeester een inschatting wil maken van de openbare ordeeffecten van zijn komst.

Normaliter worden strafrecht en de openbare orde van elkaar gescheiden. De Officier van Justitie bekommert zich om de strafrechtelijke kant van een zaak, de burgemeester ontfermt zich over de implicaties voor de openbare orde. In het zogenoemde 'driehoeksoverleg' komen zij met de politiechef bijeen, om gedrieën de strategie te bespreken.

De regel is als volgt. Het Openbaar Ministerie mag in principe informatie uit een strafdossier verstrekken aan een derde voor een buiten de strafrechtspleging gelegen doeleind. Aan welke derde en voor welk buiten de strafrechtspleging gelegen doeleind dat mag is beschreven in de Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

De aanwijzing stelt dat een burgemeester informatie uit een strafdossier mag ontvangen voor de volgende doeleinden: 

  • ten behoeve van het voorkomen van strafbare feiten 
  • ten behoeven van de handhaving van de openbare orde en veiligheid

Wat precies kan worden verstrekt is ter beoordeling van de Officier van Justitie. Proportionaliteit en subsidiariteit maken dat dit een zorgvuldige afweging moet zijn. Er kan alleen die info verstrekt worden die de ontvanger in staat stelt het doel te bereiken waarvoor de gegevens nodig zijn. Het integraal verstrekken van een compleet strafdossier is daarbij een brug te ver, omdat het niet noodzakelijk lijkt een compleet strafdossier (inclusief namen van getuigen, slachtoffers, fotomateriaal) in te zien om de impact op de openbare orde te kunnen beoordelen.

Tot slot geldt dat het in principe moet gaan om een dossier in een zaak waarin een veroordeling is geweest of tenminste een beslissing is genomen over vervolging. Info uit geseponeerde dossiers mag het OM in principe niet verstrekken. Daarnaast geldt dat er restricties gelden ten aanzien van specifieke informatie en/of maatregelen van bijvoorbeeld AIVD, MIVD of NCTb. Zo valt bijvoorbeeld in het Crisisbestrijdingsplan Schiphol te lezen dat de Dienst Beveiliging Burgerluchtvaart maatregelen kan opleggen die niet met de burgemeester worden gedeeld. 

10 april 2009
NGB/Wouter Jong & Roy Johannink

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

 

naar vorige weblog

                                                                                                                                                                                       

 

 

U bent hier

<div></div>