Lokale aanpak en ondersteuning voor aanpak van hokken en keten

In meer dan 30% van de Nederlandse gemeenten bevinden zich hokken en keten waar jongeren, vaak vriendengroepen, bij elkaar komen. Naast deze positieve sociale functie van hokken en keten, zijn er ook nadelige effecten. De hokken en keten voldoen meestal niet aan de bouwregelgeving en brandvoorschriften. Daarnaast wordt er vaak en veel alcohol gedronken. Soms tegen betaling, wat in strijd is met de drankwetgeving.

Dat staat in een brief van minister Ter Horst aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers voor Jeugd en Gezin en van VWS.

Handreiking voor ouders
In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelt het Trimbos Instituut een handreiking voor ouders over alcoholgebruik in buurt- en huiskamerketen. Deze handreiking verschijnt medio 2009.

Lokale aanpak
De gemeenten hebben een centrale rol in de aanpak van schadelijk alcoholgebruik. Het kabinet wil dat wordt opgetreden tegen hokken en keten. Lokaal alcoholbeleid vraagt om een integrale aanpak gericht op gezondheid en veiligheid en is gebaseerd op vier pijlers: publiek draagvlak, regelgeving, handhaving en vroegsignalering. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA), de toezichthouder van de Drank- en Horecawet, is in 2007 een project gestart om handhavingstrategieën te ontwikkelen om de hokken- en ketenproblematiek integraal en samen met lokale partners aan te kunnen pakken. Pilotgemeenten gaan in samenwerking met de VWA een hokken- en ketenaanpak formuleren.

Lokale ondersteuning
Op dit moment inventariseren vertegenwoordigers van de ministeries, de VNG en de Stichting Alcoholpreventie (STAP) de verschillende vormen van beleid. Naar aanleiding van deze inventarisatie en de uitkomsten van de pilot van de VWA verschijnt er medio 2009 een handreiking voor gemeenten met daarin een overzicht van goede voorbeelden. Daarnaast is via de websites van Stichting Alcoholpreventie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) informatie beschikbaar over de aanpak van hokken en keten in een aantal gemeenten.

Overdracht van het toezicht
Op dit moment is de VWA exclusief in de Drank- en Horecawet aangewezen als toezichthouder. Het toezicht op de verkoop van alcohol gaat over naar gemeenten. Voor de Voedsel en Warenautoriteit blijven alleen nog landelijke taken over, zoals het toezicht op de bepalingen rond de reclame. Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging is het kabinet in januari 2008 in 15 (samenwerkingsverbanden van) gemeenten begonnen met de Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet. Het doel van deze tweejarige pilot is om inzicht te krijgen in hoe gemeenten de nieuwe toezichtstaak op lokaal of regionaal niveau kunnen uitvoeren. De eindevaluatie zal eind 2009 gereed zijn, maar de resultaten van de tussentijdse evaluatie worden verwacht in het voorjaar van 2009.

Bron: Ministerie BZK

U bent hier

<div></div>