Taken van een burgemeester

De burgemeester heeft vele rollen en bevoegdheden. Zo is de burgemeester voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad.

De burgemeester ziet toe op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Daarnaast heeft hij ook eigen inhoudelijke taken met name op het terrein van openbare orde en veiligheid en is hij opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen. Hij ziet voorts toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en overheden. Voor veel mensen is de burgemeester het gezicht van de gemeente.

Voorzitter van de raad
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen. Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

Voorzitter van het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester kan in het college zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Stukken die van het college uitgaan worden in principe door de burgemeester ondertekend. Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn voor het gevoerde beleid en hun handelen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Eigen taken en bevoegdheden
De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester kan optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde. Aan de burgemeester is hiervoor diverse bevoegdheden toegekend die het hem mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te versterken. Het zijn bevoegdheden die te maken hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven.

De burgemeester is voorts lid van het bestuur van de veiligheidsregio en heeft het gezag over de politie, wannneer deze optreedt in het kader van de handhaving van de openbare orde en hulpverlening.

Vooral in gemeenten waarin wethouders in deeltijd functioneren, zal de burgemeester naast de wettelijke taken dikwijls soms ook één of meer politieke portefeuilles beheren. Voorbeelden van deze politieke portefeuilles zijn personeel en organisatie, financiën en economische zaken en voorlichting en public relations. Het college van burgemeester en wethouders besluit hiertoe zelfstandig.

Koninklijke Onderscheidingen
De burgemeester heeft een centrale rol bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen.

U bent hier

<div></div>