Statuten

 
STATUTEN NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS


NAAM
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam 'Nederlands Genootschap van Burgemeesters'.

ZETEL
Artikel 2:
De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage.

DOEL
Artikel 3:
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van de belangen van de burgemeesters in de ruimste zin des woords
b. het bevorderen en doen erkennen van een staatsrechtelijk en maatschappelijk juiste opvatting en uitoefening van het ambt en de taak van burgemeesters;
c. het bevorderen van een regelmatig contact tussen de burgemeesters, teneinde de collegialiteit onder hen te versterken;
d. het bevorderen van de vakbekwaamheid van de burgemeesters;
e. het onderhouden van de relatie met haar oud leden.

2. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door:
a. het actief naar buiten treden teneinde de belangen van de burgemeesters onder de aandacht van derden, waaronder de Rijksoverheid, te brengen
b. het houden van algemene vergaderingen en landelijke contactdagen;
c. het bevorderen van regionale contacten;
d. het doen van schriftelijke mededelingen aan de leden;
e. het verzorgen van een opleidingenprogramma voor burgemeesters
d. al hetgeen te doen wat in de ruimste zin van het woord verband houdt met gemeld doel.

DUUR
Artikel 4:
De vereniging werd opgericht op 23 november 1955 en erkend door goedkeuring van haar statuten bij Koninklijk Besluit van 12 januari 1957. Vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige statuten is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN
Artikel 5:
1. Lid van de vereniging kunnen zijn burgemeesters en waarnemend burgemeesters van Nederlandse gemeenten.
2. Leden van de vereniging zijn zij die als zodanig zijn toegelaten, overeenkomstig het hierna in artikel 6 bepaalde.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING
Artikel 6:
1. Zij, die tot de vereniging als lid wensen toe te treden, dienen zulks schriftelijk aan het bestuur te melden, hetwelk in zijn eerstvolgende vergadering omtrent de toelating beslist.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door beëindiging van het ambt van burgemeester of waarnemend burgemeester van het lid
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging van het lid;
d. door opzegging namens de vereniging door het bestuur;
e. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
Indien een opzegging niet tijdig en/of niet schriftelijk heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand:
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;
b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
4. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 8:
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden gedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de leden. Het bepaalde in lid 1 tweede zin is daarop van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
Artikel 9:
1. Het bestuur bestaat uit maximaal 8 leden.
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het verenigingslidmaatschap;
b. door ontslag;
c. door aftreden.
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoe¬ming af. De aftredenden zijn slechts eenmaal terstond herkiesbaar.
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits het voornemen daartoe schriftelijk aan het bestuur wordt meegedeeld en wel met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 10:
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
3. Het bestuur kan uit zijn midden voor elk van de in lid 1 en lid 2 genoemde functies een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door degenen die in laatstbedoelde vergadering als voorzitter en secretaris fungeren ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11:
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 9 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde te stellen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
a. de voorzitter tezamen met de secretaris;
b. de voorzitter tezamen met de penningmeester;
c. de secretaris tezamen met de penningmeester.

VERENIGINGSBUREAU
Artikel 12:
1. Het bestuur laat zich in zijn taakuitvoering bijstaan door een verenigingsbureau.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13:
1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
Tevens stelt het bestuur tegelijk met de rekening en verantwoording een begroting op voor het volgende boekjaar.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tenminste 10 jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14:
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de begroting voor het volgende boekjaar;
c. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
d. voorziening in eventuele vacatures;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste één landelijk dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15:
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging. Geschorste leden hebben geen- geschorste bestuursleden hebben wel toegang tot de algemene vergadering.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 38 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 16:
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door degenen, die in laatstbedoelde vergadering als voorzitter en secretaris fungeren, ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt er kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17:
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats, waarbij uitsluitend gestemd kan worden op de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verzameld. Ingeval bij een stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan wordt het geacht niet te zijn aangenomen.
7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18:
1. Behoudens het bepaalde in artikel 14, lid 4 laatste zin worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 19:
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste één maand vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis van de leden hebben gebracht.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 20:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening, zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21:
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 22:
1. De bestuursmutaties, welke het noodzakelijk gevolg zijn van de onderhavige statutenwijziging, zullen plaatsvinden op de eerstvolgende algemene vergadering, welke zal worden gehouden op 30 maart 2006.
2. Het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2006.


Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 30 maart 2006.

U bent hier

<div></div>