Rechtspositie

Per 1 januari 2019 zijn alle rechtspositiebesluiten van verschillende politieke ambstdragers van decentrale bestuursorganen geharmoniseerd en gebundeld in één rechtspositiebesluit. De regeling omvat nadere (ministeriële) regelingen omtrent dit besluit en jaarlijks verschijnt een circulaire met daarin specifieke aandachtspunten bij het besluit.

Op deze website zijn de onderdelen opgenomen die relevant zijn voor burgemeesters.

 

Bezoldiging

Volgens de Gemeentewet artikel 66 geniet een burgemeester, ten laste van de gemeente, een bezoldiging. Deze bezoldiging is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente.

Bron: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, artikel 3.2.1, eerste lid en zevende lid.

Eindejaars, - en vakantie-uitkering
De burgemeester heeft recht op een eindejaarsuitkering van 9,8% van de genoten bezoldiging. Daarnaast wordt jaarlijks een éénmalig bedrag van € 450,- uitgekeerd. De burgemeester ontvangt vakantie-uitkering van 8 % van de genoten bezoldiging.

Ambtstoelage
De ambtstoelage wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Per 1 januari 2021 is deze € 412,02 per maand voor de uitoefening van het ambt. Deze uitgaven hoeven niet verantwoord te worden, maar komen evenmin in aanmerking voor declaratie. Voorbeelden zijn: representatie, vakliteratuur, excursies, bureaukosten,  contributies voor lidmaatschappen van bijvoorbeeld regionale beroepsverbanden (anders dan beroepsverenigingen voor het ambt, ontvangsten thuis en of zakelijke giften.

Mobiliteitstoelage
De burgemeester ontvangt, indien hij of zij in een andere gemeente burgemeester wordt, met een vergelijkbaar aantal inwoners, een eenmalige mobiliteitstoelage op de bezoldiging. Hiervoor moeten tenminste twee ambtstermijnen in de vorige gemeente zijn vervuld. De mobiliteitstoelage komt ten laste van de nieuwe gemeente. Per 1 juli 2020 is deze vastgesteld op € 10.476,83.

Nevenfuncties
De burgemeester kan naast de uitoefening van het ambt zowel bezoldigde als onbezoldigde nevenfuncties hebben. De burgemeester meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad en worden bij vaststelling openbaar gemaakt. In artikel 68 van de Gemeentewet staat bepaald welke functies niet in aanmerking komen voor een nevenfunctie van de burgemeester.

Onkostenvergoeding

Vergoeding van kosten, anders dan de ambtstoelage staan omschreven in de tabel hieronder.

Bedrijfsvoeringskosten BestuurskostenKosten voor eigen rekening of ambtstoelage
Werkplek zoals bureau, meubilairVerhuiskostenAttenties en cadeaus voor naaste ondersteunende medewerkers
Inrichting werkkamer  
Ondersteunend personeel (secretaresse, bode, chauffeur)Vergoeding tijdelijke woonruimteUitgaven voor persoonlijke verzorging
Beveiliging werkplekCompensatie bijtelling dienstauto 
Aanpassingen werkplek in verband met arbeidsomstandighedenICT thuis (aansluiting, abonnementen, hard- en software)Kleding (huur/aanschaf/ reiniging)
ICT op de werkplekReis- en verblijfkosten binnen- en buitenland (met inbegrip van benodigde vaccinaties)Miniaturen van onderscheidingen inclusief bevestiging op het kostuum
Mobiele telefoon/pdaFunctionele consumpties, lunches en diners (uitsluitend in het buitenland inclusief de fooien)Individuele consumpties buiten de werkplek
KantoorbenodigdhedenDeelname aan congressen,
cursussen en opleidingen
Alle partijpolitieke kosten zoals onderhoud politiek netwerk en bezoek partijgenootschappelijke bijeenkomsten inclusief reis- en verblijfkosten
Ontvangsten delegaties, werklunches en –diners en functionele borrels op de werkplekAbonnementen en vakliteratuur op de werkplekOntvangsten zakelijke relatie thuis
Verzekeren of vergoeden schade (door diefstal, verlies of beschadiging) aan persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens de ambtsvervullingLidmaatschap landelijke beroepsvereniging met professionaliseringsoogmerkContributies overige beroepsverenigingen
Jaarlijkse bijdrage zakelijke creditcardGeschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingenVerkeersboetes
Wisselkosten buitenlandse valuta Fooien (in Nederland)*
Pilotenkoffer voor vervoer van stukken Persoonlijke schrijfwaren en benodigdheden zoals vulpen of aktetas
Pantryvoorziening (koffie/thee) Representatieve aanpassingen aan de woning
  Inrichting werkkamer/ ontvangstruimte thuis
  Abonnementen kranten en tijdschriften thuis
Visitekaartjes Individuele consumpties buiten de werkplek
Bijeenkomsten voor strategieontwikkeling organisatie Individuele lunches en maaltijden op de werkplek
Relatiegeschenken (mits functioneel verstrekt voor een externe) Persoonlijke relatiegeschenken
Kerstkaarten  
Functionele persoonlijke website of weblog  

Bron: Handreiking Integriteit van politieke ambtsdragers

Huisvesting
Kroonbenoemde burgemeesters worden geacht met ingang van de dag van benoeming in de gemeente te wonen. In de praktijk is dat in de meeste gevallen niet haalbaar. Een ontheffing van de verhuisplicht is noodzakelijk als de burgemeester niet is ingeschreven in de basisregistratie personen. In dat geval zal de gemeenteraad voor een periode van maximaal één jaar na aanvang van de benoeming ontheffing kunnen verlenen. Als de burgemeester zich ook dan nog niet in de gemeente heeft gevestigd, kan de commissaris van de Koning nog twee maal voor maximaal één jaar ontheffing verlenen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hij moet daarvoor wel de gemeenteraad horen (artikel 71 Gemeentewet). Dit betekent dat de burgemeester zich uiterlijk drie jaar na aanvang van de benoeming moet hebben ingeschreven in de basisregistratie personen.

Zolang ontheffing is verleend kan zich, als bijvoorbeeld de oude woongemeente te ver van de nieuwe werkgemeente is gelegen, de situatie voordoen van tijdelijke huisvesting in een pension, hotel, B&B, appartement in combinatie met huisvesting van de partner en het gezin in de oude woongemeente. De kosten van de tijdelijke huisvesting worden vergoed. In dit geval zijn tevens de kosten voor een reis één maal per week naar de gezinsleden declarabel.

Waarnemende burgemeesters zijn niet verplicht zich te vestigen in de werkgemeente. Indien zij gebruik maken van een vorm van tijdelijke huisvesting als hiervoor beschreven, bestaat recht op dezelfde vergoedingen.

Verhuiskosten
De verhuiskostenvergoeding bestaat uit een vergoeding voor het overbrengen van de inboedel en een vast bedrag voor de overige uit de verhuizing voortvloeiende kosten. Dit bedrag wordt slechts eenmaal verstrekt, ook wanneer betrokkene extra kosten maakt in verband met de verhuizing naar een tijdelijke woning. Het bedrag is vastgesteld ter hoogte van het fiscaal onbelaste maximum (thans € 7.750).

Dubbele woonlasten
Indien de oude woning nog niet is verkocht kunnen zich dubbele woonlasten voordoen. In dat dat geval kan een tegemoetkoming in de dubbele woonlasten worden verstrekt tot ten hoogste 18% van de bezoldiging.

Onder de gemaakte kosten van de nieuwe huisvesting worden verstaan:
- het bedrag van de huur van de woning in de nieuwe gemeente, vermeerderd met de kosten voor energie en water;
- de rente van schulden ter verwerving van de woning in de nieuwe gemeente, vermeerderd met de kosten voor energie en water;
- de bijdrage voor het bewonen van een ter beschikking gestelde woning, bedoeld in de nieuwe gemeente, vermeerderd met de kosten voor energie en water.


Ten aanzien van de oude woning gelden de volgende voorwaarden:
-  binnen drie jaar na de benoeming koopt of huurt de belanghebbende een woning in de nieuwe gemeente dan wel betrekt hij een ter beschikking gestelde woning;
- de oude woning staat voor een ieder kenbaar te koop;  
- na aftrek van eventuele huurinkomsten uit die woning resteert nog een bedrag aan rente over de schulden ter verwerving van die woning.

De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van de maand waarop de dubbele woonlasten ontstaan en eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de oude woning is verkocht, of na afloop van de termijn van drie jaar. De datum van verkoop wordt bepaald op de dag dat de akte betreffende de overdracht van de woning bij de notaris is gepasseerd.

In de circulaire staan een aantal praktijksituaties geschetst alsmede de regels voor de ambtswoning: De gemeente heeft de mogelijkheid om een ambtswoning beschikbaar te stellen. Voor het gebruik betaalt de burgemeester 18% van de bezoldiging. Als de huurwaarde van de woning lager is, dan betaalt de burgemeester een lager percentage. Is de huurwaarde hoger, dan moet de gemeente over het hogere bedrag de fiscale gevolgen voor rekening nemen.

Reiskosten

Auto
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een persoonlijk ter beschikking gestelde auto, een auto voor gemeenschappelijk gebruik met garantie dat de auto te allen tijde beschikbaar is of een auto voor gemeenschappelijk gebruik zonder garantie. Het van zakelijk, bestuurlijk of privé gebruik van de auto bepaalt de vergoeding (fiscale aftrek) van de kosten.

Bron: Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor gemeenten

Parkeerkosten
Bij gebruik van de eigen auto komen parkeerkosten wel voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van dienstreizen, maar niet bij woon-werkverkeer of privéritten..

Bij zakelijke ritten in geval van een ter beschikking gestelde auto worden parkeergelden door de fiscus echter aangemerkt als “intermediaire kosten”. Deze fiscale term wil zeggen dat het gaat om kosten die de werknemer maakt ten behoeve van de werkgever of kosten die samenhangen met het zakelijk gebruik ten behoeve van de werkgever. Vanwege dit zakelijke karakter komen deze parkeergelden niet ten laste van de ambtsdrager, maar van de gemeente.

Openbaar vervoer (Ov-kaart/ Ov-fiets)
Kosten die worden gemaakt in het openbaar vervoer van zakelijke reizen voor de gemeente (woon-werkverkeer en dienstreizen) worden vergoed door de gemeente.

 

Buitenlandse dienstreizen;
In het rechtspositiebesluit wordt niet specifiek ingegaan op buitenlandse dienstreizen, aangezien zij niet anders worden beschouwd dan dienstreizen in het algemeen. 
Wel worden er een aantal aandachtspunten in het kader van integriteit genoemd. Daarnaast is bij een onkostenvergoeding overleg in het college en verantwoording in de raad noodzakelijk.

 

Meer informatie
Voor vragen over uw rechtspositie kunt u tevens terecht op www.politiekeambtsdragers.nl, per mail postbus.helpdeskpa@minbzk.nl of neem contact op met Hilde Westera, directeur NGB.

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>