03/04 Ontwerpbesluit Veiligheidsregio's

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwacht voor 12 mei een reactie op het Ontwerpbesluit Veiligheidsregio's, dat is terug te lezen op de website van het Veiligheidsberaad. Het is de AMvB die onder de toekomstige Wet op de Veiligheidsregio's komt te hangen. Momenteel werken het Veiligheidsberaad, de brancheorganisaties, het Korpsbeheerdersberaad en de VNG aan een gezamenlijke reactie op dit besluit.

Het besluit staat ongetwijfeld vol met heikele punten. Twee zaken vallen op; het vastleggen van de opkomsttijden en het schrappen van de duiktaken van de brandweer.

Opkomsttijd
De opkomsttijden van de brandweer zijn al jaren een heikel punt. Via leidraden is de norm van 8 minuten ontstaan, die dermate vaak wordt toegepast dat de norm min of meer zijn eigen leven is gaan leiden. De norm is inmiddels tot informele regelgeving verheven, waarbij gemeenten gemotiveerd van de norm af kunnen wijken. De Brandweerwet en de Wrzo geven beiden aan dat gemeenten de beleidsvrijheid hebben om zelf het zorgniveau voor het gemeentelijk gebied vast te stellen. De acht minuten ligt op dit moment dus niet per definitie vast.

Ten aanzien van de speelruimte is een bekend voorbeeld de gemeente Hilversum, die als brandweerzorgnorm ongeclausuleerd de richtlijn van BZK had vastgesteld. De gemeente is in 2003 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld, omdat zij vanwege nalatigheid in een casus rond het restaurant Boeddha niet aan de door haarzelf vastgestelde norm van 8 minuten heeft voldaan. Bij een brand was de brandweer pas na 18 minuten ter plaatse. Met regelmaat wordt dit vonnis geciteerd als ‘overschrijding van de brandweerzorgnormen leidt tot een onrechtmatige daad’. De meer correcte interpretatie is echter dat wanneer een gemeente de landelijke richtlijnen tot haar eigen norm maakt, zij aan deze norm wordt gehouden. (Uitspraak Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 99-2633)1

In de AMvB wordt de opkomsttijd tot vaste regel verheven. In de Randstad doorgaans geen probleem, maar wel op het platteland. Zeker wanneer ook de Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen nog moet worden gehanteerd, waarbij de maximumsnelheid met maximaal 20 km/u mag worden overschreden.

Duiktaken brandweer
Na een reeks van duikongevallen bij de brandweer, waarbij brandweerduikers omkwamen bij oefeningen en assistentie zonder spoedeisend karakter, lijkt de AMvB een rigoreuze stap te zetten: duiken is niet langer een taak voor de brandweer. Bij waterongevallen wordt slechts met een tankautospuit uitgerukt; de reddingen bestaan uit zogenaamde 'grijpreddingen', ofwel reddingen die vanaf de walkant kunnen worden uitgevoerd. De 0-norm die in sommige gemeenten al werd gehanteerd (zo heeft de Rotterdamse gemeenteraad gedurende een bepaalde periode geen brandweerduikers ingezet door voor deze taken een nul-hulpverleningszorgniveau vast te stellen), wordt nu landelijk opgelegd.

Het zijn twee in het oog springende onderdelen van de ontwerp-AMvB. We wachten met interesse de reactie af van het Veiligheidsberaad, de brancheorganisaties, het Korpsbeheerdersberaad en de VNG.

3 april 2008
NGB/Wouter Jong

1 Zie hierover ook het Eindrapport Rampenbestrijding Westerschelde van Helsloot e.a.

Verder lezen?
Lees hier het ontwerpbesluit Veiligheidsregio's

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog 

 

 

U bent hier

<div></div>