Nieuws

Vrijdag 24 april 2020
Veel gemeenten zijn bezig met (het voorbereiden van) de doorstart van hun organisatie en werkzaamheden. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige taken in de komende tijd weer opgestart moeten worden of op een andere manier uitgevoerd. De VGS heeft een handreiking daarvoor laten opstellen door het COT. De handreiking biedt ideeën en handvatten om naar de nieuwe situatie toe te werken en om dat proces te organiseren. 

De handreiking is een hulpmiddel en kan benut worden om op thema's een nadere uitwerking in voorbeelden en handreikingen te maken. De handleiding kun je hier vinden.

Lees meer
Dinsdag 21 april 2020

De komende weken zullen vele volksvertegenwoordigingen ervaring op gaan doen met het digitaal vergaderen en stemmen. Nu de Tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming is ingevoerd moet binnen een zeer kort tijdsbestek worden bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. BZK heeft een zogenaamde Evaluatie ex durante ingesteld, waarbij reeds tijdens het gebruik wordt bekeken of er technische aanpassingen nodig zijn, welke effecten zich voordoen en of er in juridisch en staatsrechtelijk opzicht knelpunten zijn die nu of later om een oplossing vragen. En uiteindelijk wordt natuurlijk ook het oordeel geveld of deze wijze van vergaderen en stemmen na het Corona-tijdperk nog een toepassingsbereik kan hebben.

Lees meer
Woensdag 15 april 2020

De uitbraak van het Coronavirus heeft vergaande gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen, kunnen via de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ op digitale wijze besluiten worden genomen. Wilt u weten wat de spoedwet betekent voor de besluitvorming in uw gemeente? Hoe en in welke gevallen u het beste digitaal kunt overleggen? Of hoe u Democratie in Actie of een van de samenwerkingspartners van het programma op dit moment kunt bereiken? Via deze speciale pagina blijft u op de hoogte.

Lees meer
Donderdag 26 maart 2020

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft grote waardering voor de inzet van burgemeesters in deze crisisperiode.

De minister heeft op 25 maart in de brief 'Impact Coronavirus' naast zijn steun en waardering ook praktische informatie gegeven over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het lokaal bestuur. Hier vindt u een weergave van deze informatie.

Lees meer
Dinsdag 3 maart 2020
Kan een individuele volksvertegenwoordiger op ieder moment alle documenten van intern beraad, alle mail- en app-verkeer en alle interne adviezen van adviseurs opvragen? Als dat waar zou zijn, dan gaat de ambtelijke dienst in de kramp en zullen allerlei interne memo’s en documenten worden omgezet in mondelinge adviezen. Dergelijke adviezen kunnen immers niet worden opgevraagd, want ze zijn niet traceerbaar en onherkenbaar.  En als dat zou gebeuren, dan belandt de volksvertegenwoordiging van de wal in de sloot. Er moet dus worden gezocht naar balans en evenwicht, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk recht heeft op alle informatie, met inbegrip van interne documenten.Lees meer
Woensdag 29 januari 2020
In verband met het aankomende vertrek van onze adviseur is er een vacature voor een bestuurlijk adviseur veiligheid en crises. Heeft u interesse in deze functie of kent u mensen voor wie deze functie op het lijf geschreven is? Kijk dan door voor de volledige vacaturetekst. Solliciteren kan tot en met 16 februari 2020.Lees meer
Donderdag 23 januari 2020
Het NGB sprak zich voor de zomer van 2019 uit over een vuurwerkverbod in een gezamenlijke actie met de politie en 25 verschillende partners. Vandaag spraken ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad zich uit over een vuurwerkverbod. Het NGB is blij met dit stevige en eenduidige signaal.Lees meer
Dinsdag 7 januari 2020

Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd in 070-3738314. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.

Lees meer
Donderdag 19 december 2019
Op 19 december 2019 verdedigde Wouter Jong zijn dissertatie aan de universiteit van Tilburg. Het thema van het onderzoek was de rol van burgemeesters bij crises, met een specifieke focus op de communicatieve rol richting de samenleving en de ondersteunende rol richting getroffenen en nabestaanden van rampen en crises. Lees meer
Donderdag 12 december 2019
De rol die burgemeesters bij een ramp of crisis vervullen richting de nabestaanden of getroffenen is van groot belang, blijkt uit onderzoek van Wouter Jong naar het leiderschap van burgemeesters in crisistijd. Door met getroffenen in gesprek te gaan, kunnen burgemeesters de balans houden tussen collectief meeleven en de meer persoonlijke rouw van de familie. Jong promoveert op donderdag 19 december aan Tilburg University.Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>