Nieuws

Donderdag 2 november 2006
Burgemeester Bruinsma van de gemeente Vlaardingen wil op korte termijn een convenant Veilig Uitgaan afsluiten tussen horecaondernemers, politie Rotterdam-Rijnmond en het Openbaar Ministerie. In dit convenant komen afspraken te staan om het uitgaansklimaat in Vlaardingen te verbeteren.Lees meer
Donderdag 12 oktober 2006
Burgemeester Karel Loohuis van Haaksbergen is te lang in touw geweest gedurende de grote stroomstoring vorig jaar. Dat is ook zijn eigen les geweest, blijkt uit het rapport ‘Stroom uit, spot aan’. ‘Niet doorgaan tot je moe wordt en het zelf niet meer overziet, omdat je dan wellicht slechte beslissingen neemt.’Lees meer
Maandag 9 oktober 2006
Tot mijn hoogtepunten van het jaar, dames en heren, behoort het optreden bij congressen van het Genootschap. Dit is alweer mijn vierde toespraak, en er is heel wat over u afgeroepen. In 2002 kondigde ik op korte termijn de komst van de gekozen burgemeester aan. Twee weken later viel het kabinet en was de grondwetherziening voorlopig van de baanLees meer
Woensdag 4 oktober 2006
In reactie op vragen van de Tweede Kamerleden Fierens en Blom heb ik toegezegd om een brief te sturen aan alle provincies en gemeenten in Nederland met daarin mijn opvattingen over de verhouding tussen enerzijds het ambtsgebed en anderzijds het beginsel van de scheiding van kerk en staat, zoals dat voortvloeit uit de vrijheid van godsdienst in samenhang met het discriminatieverbod, die zijn opgenomen in de Grondwet en de verscheidene mensenrechtenverdragen (vgl. de nota grondrechten in een pluriforme samenleving, Kamerstukken II, 29 614, p. 7-8). Bij deze voldoe ik aan die toezegging.

Lees meer
Woensdag 27 september 2006

Persbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Bestuurders en leidinggevende ambtenaren die in functie betrokken zijn bij strafrechtelijke feiten horen niet afgeschermd te worden door de strafrechtelijke immuniteit van de overheid. Het wetsvoorstel dat verruiming van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren regelt maakt daarom een terechte keus om de strafrechtelijke immuniteit van bestuurders en leidinggevende ambtenaren los te laten. Wél is het van groot belang dat de verantwoording primair via politiek-bestuurlijke controlemechanismen verloopt en dat het Openbaar Ministerie in zijn vervolgingsbeleid deze controlemechanismen de ruimte biedt.
Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies over het wetsvoorstel van de minister van Justitie dat verruiming van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren regelt. Het advies is vandaag aan minister Hirsch Ballin van Justitie en aan minister Remkes van BZK gezonden. Strafrechtelijke vervolging van overheidsorganisaties bij het uitoefenen van een overheidstaak acht de Raad niet zinvol, maar strafrechtelijke feiten die begaan zijn door individueel verantwoordelijken zouden altijd ter beoordeling aan de strafrechter moeten kunnen worden voorgelegd. Een principiële belemmering van rechterlijke toetsing is naar de mening van de Raad niet verenigbaar met de principes van de democratische rechtstaat. Zeker bij incidenten waarbij de maatschappelijke orde ernstig is geschokt, kan het vertrouwen extra worden geschaad als vervolging van strafbare feiten de facto onmogelijk is.

Tegelijkertijd moeten alle waarborgen in acht worden genomen om te voorkomen dat een praktijk ontstaat waarin bestuurders en ambtenaren worden vervolgd enkel en alleen omdat de rechtspersoon niet kan worden vervolgd. Die praktijk zou tevens een situatie kunnen doen ontstaan waarin bestuurders en leidinggevende ambtenaren bang worden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

Volgens de Raad staan daarom bij normschendingen van politieke ambtsdagers en leidinggevende ambtenaren de politieke verantwoordingsmechanismen voorop. Bij eventuele strafvervolging is het van groot belang dat deze verantwoordingsmechanismen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Het strafrecht moet zowel inhoudelijk als in de tijd het sluitstuk vormen van de sanctionering van normschendingen binnen het openbaar bestuur. Daarnaast spreekt de Raad zich uit voor een evenwichtig vervolgingsbeleid bij de invoering van dit wetsvoorstel.

Bron - BZK

Lees meer
Maandag 25 september 2006
Naar aanleiding van een onderzoeksrapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol heeft burgemeester Fons Hertog zijn ontslag aangekondigd.
Lees meer
Donderdag 21 september 2006

De gekozen burgemeester komt er voorlopig toch niet. Het CDA blokkeert een wetsvoorstel hiertoe van minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Atzo Nicolaï (VVD). Dit bleek donderdag tijdens een debat over bestuurlijke vernieuwing. Dat staat te lezen in een artikel in Trouw.

Lees meer
Maandag 18 september 2006
'Veel burgemeesters weten niet wat een goede voorbereiding op een ramp inhoudt. Ze denken dat het zo'n vaart niet zal lopen, waardoor ze niet weten hoe het geregeld is,' aldus IJzermans. 'Het ministerie van Volksgezondheid wil dat we de paraatheid van de witte kolom in kaart brengen en daarom is dit instrument gemaakt.'Lees meer
Maandag 18 september 2006

Ongebruikelijk. Onorthodox. Hmmm... Toch wel ludiek!" Wisselende reacties in eigen kring begeleiden de start van een wervingscampagne van de gemeente Spijkenisse voor een nieuwe burgemeester. In een grote advertentie in de zaterdageditie van de Volkskrant van 16 september en enkele dagen later in het vakblad voor de overheid Binnenlands Bestuur vraagt de gemeente Spijkenisse aandacht voor de belangrijkste vacature van de afgelopen tien jaar, die van de burgemeester. www.geefspijkenissekleur.nl

Lees meer
Maandag 14 augustus 2006

De Friese gemeente Gaasterlân-Sleat wil negen overlast gevende jongeren een levenslang caféverbod opleggen. Trouw schrijft zaterdag dat gemeenten en horeca steeds drastischer maatregelen nemen tegen jongeren die voor overlast zorgen.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>