Interview Cor de Vos (Nieuwegein) over project Burgernet en Raad MIV

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters sprak recent met Cor de Vos, burgemeester in Nieuwegein. De Vos spreekt over twee programma’s waar hij aan verbonden is, te weten de Raad MIV en het project Burgernet.

Cor de Vos (Raad MIV en Burgernet)Raad MIV
‘De raad voor de multidisciplinaire informatievoorziening veiligheid is op 3 april 2006 opgericht met als doel om het informatiemanagement in de veiligheidssector en het meldkamerdomein beter te regisseren’, zo stelt De Vos. Volgens hem lijken informatiemanagement en de meldkamer voor burgemeesters onderwerpen die ver van hun bed staan, maar zijn het cruciale onderdelen van de crisisbeheersing. ‘Als we tijdens crises slecht of te laat worden geïnformeerd over hetgeen aan de hand is, dan kunnen we onze rol niet goed invullen. Met de huidige moderne communicatiemiddelen, van de mobiele telefoon tot digitale foto´s en filmpjes, is de maatschappij vaak eerder en beter geïnformeerd dan de burgemeester. Burgemeesters zijn vaak nog afhankelijk van de papieren sitraps. Anno 2008 mogen burgemeesters van onze hulpdiensten en meldkamers verwachten dat zij zich zo organiseren dat zij met moderne middelen de eindverantwoordelijke bestuurders – wij dus - ook real time geïnformeerd worden.’

Het mag dan ook niet verrassend klinken dat de Raad MIV voorstelt om in de komende jaren fors te investeren in een moderne, op deze tijd toegesneden informatiehuishouding. ‘Om dat te bereiken zal een aantal projecten gestart moeten worden. Dat kost geld en daarover zullen in de komende maanden afspraken gemaakt moeten worden door het Veiligheidsberaad met BZK en de regio´s’, aldus De Vos.

Uitdagingen
Volgens De Vos is de grootste uitdaging waar de Raad MIV de komende jaren voor staat om het Meerjarenplan 2009-2011 ook uitgevoerd te krijgen. Na een uitvoerige consultatieronden is het meerjarenplan MIV 2009-2011 vastgesteld. Volgens de burgemeester van Nieuwegein steunt de uitvoering op een aantal randvoorwaarden. ‘Allereerst is betrokkenheid van de collega´s in de regio´s onontbeerlijk. Zonder draagvlak en urgentiegevoel blijven de ontwikkelingen stilstaan. De Raad MIV heeft recent een bestuurlijke achterban gemobiliseerd, zodat elke regio inmiddels een portefeuillehouder informatiebeleid heeft aangewezen. Met de regionale portefeuillehouders zorgen wij ervoor dat de producten van de Raad MIV ook daadwerkelijk aansluiting vinden bij de wensen en ontwikkelingen in de regio’s. Daarnaast sturen we aan op voortvarende besluitvorming op het niveau van Veiligheidsberaad en Korpsbeheerdersberaad. Ook zijn heldere afspraken nodig over wie welk deel van het Meerjarenbeleidsplan gaat betalen. Daarbij is een verdeelsleutel nodig tussen BZK en de regio´s, die elk een deel zullen moeten bijdragen. Tot slot is misschien wel de meest cruciale factor een gedeeld beeld over crisisbeheersing. Bij burgemeesters en hulpverleningsdiensten is een gezamenlijke visie nodig over de rol die het informatiebeleid speelt in een actuele en moderne aanpak van crisisbeheersing en veiligheidsvraagstukken.’

Burgernet
Naast zijn inzet voor de Raad MIV is Cor de Vos een belangrijk pleitbezorger van Burgernet, het initiatief dat is genomineerd voor de Award Publieke Veiligheid 2008. ‘Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. In Nieuwegein hebben we een pilot met Burgernet gedraaid, die door alle deelnemers naar volle tevredenheid is verlopen. Bij Burgernet wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement, dat wordt doorgegeven aan de aangesloten deelnemers van Burgernet. Zij krijgen een ingesproken bericht via de mobiele telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Recent is het project ook in andere steden van start gegaan. Een paar dagen na de start is bijvoorbeeld in Leeuwarden de eerste verdachte opgepakt nadat het signalement naar de 276 aangesloten Burgernetleden is toegestuurd. Dat zijn mooie resultaten.’

Burgernet is volgens De Vos vooral een systeem dat burgers betrekt bij de veiligheid in hun straat en buurt. ‘Burgernet heeft twee doelen. Het verhogen van de pakkans door burgers via de telefoon te vragen om even uit het raam te kijken naar een verdacht persoon, een gestolen auto of iets dergelijks. Ook bij het zoeken naar een vermist kind kan Burgernet helpen. Daarnaast kan het de betrokkenheid van de samenleving bij het veiligheidsbeleid vergroten. Vooral bij dat tweede doel speelt de gemeente een grote rol. Uit de pilot, die wij in de afgelopen jaren in Nieuwegein hebben uitgevoerd, is gebleken dat bij de 1.600 deelnemers het veiligheidsgevoel positief is veranderd. Ook het beeld van gemeente en politie werd positiever.’

Inmiddels wordt in een vijftal regio´s de pilot verder uitgebreid. De Vos: ‘In de loop van 2009 wordt besloten of en zo ja, hoe de landelijke uitrol gaat plaatsvinden. Voor burgemeesters is Burgernet, dat gecombineerd gaat worden met sms-alert en wellicht ook met cell-broadcasting van belang, omdat het hen helpt hun centrale rol in openbare orde en veiligheid te kunnen invullen.’

Persoonlijke betrokkenheid
De Vos heeft een duidelijke persoonlijke drive bij de twee projecten. ‘In mijn opvatting is de veiligheid in de gemeente de core-business van de burgemeester. Wij zijn het aan onszelf verplicht om onze bijdrage te leveren aan het verhogen van deze veiligheid. Alles wat daaraan kan bijdragen, moet aangegrepen worden. Ook de moderne technologie kan een bijdrage leveren. Onze maatschappij is een informatiemaatschappij geworden en de volgende generaties leven al helemaal in een dergelijke maatschappij. De overheid moet daar in meegaan. Als wij daar niet de aansluiting houden, dan marginaliseert de overheid en gaat ze achterlopen. Dat betekent dat we ook in de veiligheidssector moeten blijven investeren, om de samenleving te blijven betrekken bij de eigen veiligheid en om bij de crisisbeheersing onze informatiepositie minimaal op hetzelfde niveau te houden als die van de samenleving.’

 
Verder lezen?

U bent hier

<div></div>