Crisisgerelateerde links

Veiligheidspartners

 • Brandweer: De Nederlandse brandweer bestaat uit 25 regionale korpsen die samenvallen met de Veiligheidsregio's. Klik door voor achtergrondinformatie over de taken van de brandweerorganisatie bij rampen, zware ongevallen en andersoortige crises.
 • GHOR: In de rampenbestrijding en crisisbeheersing spelen diverse geneeskundige instanties een rol, zoals ziekenhuizen, de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), ambulancediensten, het Rode Kruis, huisartsen en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg die zijn belast met psychosociale opvang en nazorg. Meer informatie is hier te vinden.
 • Politie: De politie is betrokken bij grootschalige optredens en crisissituaties met een openbare orde aspect. Het gaat dan om grootschalige optredens bij conflicten en crises. 
 • Koninklijke Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee is een politie-organisatie met een militaire status. Het is een organisatie met een gevarieerd takenpakket in zowel de civiele als de militaire dienstverlening. De Marechaussee is dynamisch en flexibel en wordt over de hele wereld ingezet. De Kmar heeft de volledige politietaak op de luchthavens Schiphol, Rotterdam-The Hague Airport, Maastricht, Eelde, Eindhoven en Twente.
 • Openbaar Ministerie: Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Een van de taken van het Openbaar Ministerie is deelname aan het zogenaamde driehoeksoverleg. Daarin praten het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester over zaken als de inzet van de politie, criminaliteit en veiligheid. 
 • Unie van Waterschappen: De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. De Unie behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen voor een goede waterstaatsverzorging binnen het waterschapsbestel. Klik door voor de eigen website van de Unie van Waterschappen.

 

Rijksoverheid

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid: VenJ wil samen met alle betrokken partijen werken aan terrorismebestrijding en crises- en rampenbeheersing, maar ook aan de problemen in de wijk. 
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken: BZ heeft te maken met buitenlandse - en binnenlandse crises. Bij crises in het buitenland, waarbij Nederlanders en/of Nederlandse belangen betrokken zijn, worden Nederlandse ambassades vaak overstelpt met vragen en verzoeken om hulp bij rampen in het buitenland. 
 • Ministerie van Defensie: Defensie ontwikkelt zich tot een volwaardige veiligheidspartner in Nederland. Ingeval de capaciteit van de civiele hulpverleningsdiensten tekort schiet, verleent de krijgsmacht militaire steun en bijstand. Klik hier voor informatie over het stimuleringsprogramma rond de intensivering van de civiel-militaire samenwerking.
 • Ministerie van EZK: Het ministerie van EZK is onder meer aan zet bij dierziekten en voedselveiligheidsvraagstukken. Klik hier door voor de onderwerpen op het beleidsterrein van EZK.
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Het ministerie van IenW heeft taken en verantwoordelijkheden op het terrein van crisisbeheersing van vervoer, infrastructuur, communicatie en water. Klik door voor meer informatie over het Departementaal Coordinatiecentrum (DCC) van IenW. Het ministerie heeft ook een belangrijke taak bij milieu- en kernongevallen. 
 • Ministerie van VWS: VWS is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (medische en psychosociale) gezondheidszorg en hulpverlening en voor de organisatie daarvan voor zover relevant voor de kwaliteit van zorg. Daarnaast heeft het ministerie van VWS een belangrijke rol in de crisisbeheersing bij infectieziekten (op basis van de Wet publieke gezondheid).

 

Landelijke ondersteuning

 • AIVD: De AIVD bevindt zich nadrukkelijk in het voorveld van de nationale veiligheid positioneert.De dienst onderkent tijdig dreigingen en risico’s die niet direct zichtbaar zijn. Dit doet de AIVD door diepgaand onderzoek te doen en zo inlichtingen te vergaren. 
 • Crisis.nl: Deze website kan tien miljoen hits per 5 minuten aan en is daarmee een van de belangrijkste website waarlangs de overheid de burger en bedrijfsleven informeert tijdens grote crises. 
 • NCTV/Nationaal CrisisCentrum: Het NCC (onderdeel van de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) organiseert onder meer de bestuurlijke coördinatie bij de voorbereiding op gebeurtenissen met een landelijke uitstraling, evenementen en incidenten. Het NCC staat bij een (dreigende) crisis, een groot incident of evenement (d.w.z. een ‘warme situatie’) klaar. Het voormalige Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) is opgegaan in het NCC en nu bekend als het cRC/NCC. Klik hier voor de ERC-interviewbundel De acceptatie voorbij; risico- en crisiscommunicatie met een mondige samenleving waarin tien verschillende experts aan het woord komen over de rol van communicatie en media bij crises.
 • Landelijk Operationeel Coordinatie Centrum (LOCC): Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) in Driebergen draagt zorg voor de landelijke coördinatie van de operationele inzet tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen. 
 • Terrorismebestrijding NCTV: toenemende dreiging maakt een steeds scherpere samenwerking tussen de vele regionale en landelijke terrorismebestrijders noodzakelijk. Om deze samenwerking te verbeteren en te coördineren, is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benoemd. Klik hier voor meer informatie over het werk van de dienst.
 • USAR.nl: De Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. Klik door voor een overzicht van het werk van de USAR, inclusief foto's van hun inzetten.
 • Weeralarm KNMI: Wanneer het weer om extra oplettendheid vraagt door gladheid, zware neerslag of storm dan wordt u gewaarschuwd door het KNMI. Dreigt het extreem te worden dan volgt een Weeralarm, een ernstiger waarschuwing. 

 

Ondersteunende partners

 • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging: Persoonsbeveiligers en veiligheidsassistenten van de dienst beveiligen leden van het Koninklijk Huis, gasten van het Koninklijk Huis, politici, diplomaten en andere aangewezen personen ‘op maat’ zodat zij veilig kunnen wonen, werken en ontspannen. 
 • Dienst Speciale Interventies: In bepaalde gevallen is het in Nederland mogelijk speciale eenheden van Politie en Defensie in te zetten. Bijvoorbeeld bij het beëindigen van levensbedreigende situaties. 
 • Explosieven Opruimings Dienst: De Explosieven Opruimingsdienst is gespecialiseerd in het opsporen en ruimen van explosieven. Of het nu gaat om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog of om explosieven die door terroristen zijn gefabriceerd, het EOCKL rekent ermee af. Klik hier door naar de website van de EOD.
 • Kustwacht: De Kustwacht voert taken uit op de Noordzee voor zeven ministeries, t.w. Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitie, Financiën, Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Luchtverkeersleiding Nederland: Luchtverkeersleiding is de kernactiviteit van LVNL. In de Wet luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Klik hier door voor de missie en doelstellingen van de LVNL. 
 • Reddingsbrigade: De Reddingsbrigade spant zich in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Het landelijk bureau van de Reddingsbrigade (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), vertegenwoordigt ruim 180 reddingsbrigades en zo'n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland. Klik hier door voor de Kennisbank van de Reddingsbrigades en een interview met Paul de Winter (oud-burgemeester en voorzitter van Reddingsbrigade Nederland).
 • Reddingsmaatschappij KNRM: Mensen redden, snel, professioneel en kosteloos. Uitgevoerd door vrijwilligers. Dag en nacht beschikbaar, onder alle omstandigheden. Jaarlijks worden meer dan 1.600 reddingen en hulpverleningen uitgevoerd.  
 • RIT: Het RampenIdentificatie Team is het identificatieteam van de Nederlandse politie dat helpt bij het identificeren van slachtoffers van rampen. Het RIT is inmiddels opgegaan in het Landelijk Team Forensische Opsporing. Klik hier door voor een pagina over het werk van het LTFO.

 

Slachtofferhulp

 • CRN Het Anker (Centrum voor Re-integratie en Nazorg van de Nieuwjaarsbrand in Volendam): CRN Het Anker is opgericht om begeleiding op maat te geven aan alle getroffenen en betrokkenen van de Nieuwjaarsbrand.
 • Instituut voor Psychotrauma: Het IvP houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de invloed van schokkende gebeurtenissen als rampen, calamiteiten, geweld en ongevallen op mensen en hun omgeving. Het IvP biedt bedrijven, gezondheidszorginstellingen, overheden en hulpverleningsinstanties, zoals politie en brandweer, praktische ondersteuning op wetenschappelijke basis. 
 • Rode Kruis: Het Rode Kruis biedt na een ramp op verschillende manieren hulp. Als eerste kunnen we coördinerende taken bij geneeskundige hulp verrichten. Verder helpen we contacten tussen familieleden te herstellen en zorgen we voor onderdak en verzorging van mensen bij bijvoorbeeld evacuaties.
 • De Luisterlijn (voorheen SOS Telefonische Hulpdienst): Met een gesprek van mens tot mens bevinden Sensoor zich op het snijvlak van zorg en welzijn. Het doel van de gesprekken is mensen te helpen. 
 • Slachtofferhulp: Slachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of verkeersongeluk. De 1500 vrijwilligers bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. 300 beroepskrachten zorgen voor professionele ondersteuning. Ook zet Slachtofferhulp Nederland zich in voor achterblijvers na (ernstige) vermissingen.
 • Stichting Impact: Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact behoren onder meer het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis en het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen.
 • Stichting Korrelatie: Korrelatie verleent hulp bij psychische en sociale problemen zowel telefonisch als via internet. Korrelatie biedt advies en hulp op maat. 
 • Stichting Veteranenziekte: De stichting is opgericht in 1999 naar aanleiding van de legionella-uitbraak op de West-friese flora in Bovenkarspel.

 

Onderzoek

 • Arbeidsinspectie (Inspectie SZW): De Arbeidsinspectie controleert de naleving van de Arbo- en de Arbeidstijdenwet. Daarnaast onderzoekt de Arbeidsinspectie meldingen van ernstige arbeidsongevallen en klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden. Klik door voor een brochure over de werkzaamheden van de Arbeidsinspectie.
 • Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR): Het CGOR levert een bijdrage aan deskundige, onafhankelijke en transparante besluitvorming over het nut, de noodzaak en de vorm van gezondheidsonderzoek na een ramp en draagt bij aan de uitvoering van dergelijk onderzoek.
 • Inspectie Justitie en Veiligheid: De Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing. Klik door voor het werk van de IJenV.
 • Nederlands Forensisch Instituut: Het NFI levert, in opdracht van klanten, kwalitatief hoogwaardige forensische diensten, waaronder het plegen van secties. 
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid: De OvV doet onderzoek naar mogelijke oorzaken van rampen, zware ongevallen en andere voorvallen op alle beleidsterreinen. De raad beslist zelf, vanuit de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, welke voorvallen worden onderzocht.
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Bij het RIVM, dat gevestigd is in Bilthoven, werken ongeveer 1550 mensen. Het RIVM voert onderzoek uit voor de ministeries van VWS, VROM, LNV, voor inspecties en verschillende internationale organisaties, zoals de Europese Unie, WHO en de Verenigde Naties. Klik door voor de website van het RIVM.
 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit: De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. De dienst speelt een centrale rol in de bestrijding van dierziekten. 

 

Kennisnetwerken

 

Overigen

 • Veiligheidsberaad: Het Veiligheidsberaad is opgericht om het bestuurlijk overleg over veiligheidsregio's te stroomlijnen. Deelnemers zijn de voorzitters van de veiligheidsregio's.

 

U bent hier

<div></div>