Proefschrift "Burgemeester in crisistijd"

"Een breed leidinggevend repertoire is voor burgemeesters essentieel voor effectief crisismanagement", dat constateert Bart de Vries na zijn promotie-onderzoek naar wat bepalend is voor succesvol leiderschap van burgemeesters tijdens crises: hun persoonlijkheid, de context  of beide? Op 15 december 2016 verdedigde Bart de Vries, managing consultant bij Berenschot, zijn proefschrift, getiteld ‘Burgemeesters in crisistijd’ aan de Universiteit Leiden.

De Vries voerde voor zijn proefschrift twee onderzoeksprojecten uit onder burgemeesters, locoburgemeesters en gemeentesecretarissen. Ook analyseerde hij 68 crises op het vlak van openbare orde en veiligheid. Op basis van de resultaten concludeert hij dat autocratisch (directief) én participatief (consulterend) leiderschap van burgemeesters er tijdens crises toe doen.

Contextgevoelig
Autocratisch handelen is bij hoge tijdsdruk soms onontkoombaar. Verder blijkt participatief leiderschap vooral effectief te zijn in verschillende teamprocessen (o.a. aanpassingsvermogen, informatiedeling, coördinatie en psychologische veiligheid), met name wanneer tijdens de crisissituatie niet alle informatie beschikbaar is.

Persoonlijkheid medebepalend
Welk type leiderschap een burgemeester kiest, blijkt deels te worden ingegeven door diens persoonlijkheid. Zo blijken vriendelijke burgemeesters minder autocratisch leiderschap te vertonen en mede daardoor als een minder effectieve leider tijdens crises te worden gezien.

Accuratere selectie
Op basis van de bevindingen formuleert De Vries tevens een aantal aanbevelingen. Eén ervan is: integreer elementen van de leiderschapscontext in de selectie van burgemeesters en trainingsprocedures voor burgemeesters en crisisteams, en verbreed zo hun gedragsrepertoire. Zijn verwachting is dat wanneer de situatie-eisen en mogelijkheden van congruentie tussen persoonlijkheid en omgeving nauwgezet in kaart worden gebracht, burgemeester accurater geadviseerd, geselecteerd en getraind kunnen worden op hun autocratisch en participatief leiderschap.

Het proefschrift Burgemeester in crisistijd is te downloaden vanaf de website van Berenschot.

U bent hier

<div></div>