Inititiatiefvoorstel Deconstitutionalisering aanvaard

Op 20 november is tijdens de hoofdelijke stemmingen in de Eerste Kamer met een tweederde meerderheid het inititiatiefvoorstel Deconstitutionalisering (34.716) aanstellingswijze burgemeester en CDK aanvaard. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen.

Tevens werd er gestemd over de ingediende moties:

Motie- Rombouts (CDA)
In deze motie spreekt de Kamer uit dat het bij de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters wenselijk is te kiezen voor een vorm, die recht doet aan het principe, dat de raad aan het hoofd staat van het gemeentebestuur en die waarborgen bevat voor een relatief onafhankelijke positie van de burgemeester, een eigenstandig taken- en bevoegdhedenpakket op het terrein van openbare orde en veiligheid, een taak om de integriteit van het gemeentebestuur te bevorderen en een positie als boven de partijen staand, verbindend bestuurder van álle burgers.
Reactie per brief minister Ollongren
aanvaard

Motie Schalk
In deze motie wordt de regering verzocht eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen, waaruit blijkt wat de positie van commissaris van de Koning en van de burgemeester is en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past. De initiatiefnemer van het wetsvoorstel wordt verzocht het voorstel aan te houden totdat de (probleem)analyse, de visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie, en de daarbij passende aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester door deze Kamer in ogenschouw zijn genomen.
verworpen

 

 

U bent hier

<div></div>