Gekozen burgemeester stap dichterbij

Gisteren behandelde de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Alhoewel een aanzienlijk deel van de Kamer haar zorgen uitte over het ontbreken van een alternatief wanneer de benoeming uit de Grondwet wordt gehaald en het mogelijk verdwijnen van de onafhankelijke positie van de burgemeester, lijkt lijkt er een tweederde meerderheid te zijn die met het het wetsvoorstel instemt. De stemming vindt plaats op 20 november aanstaande.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trad op als adviseur namens het kabinet, omdat zij de wet ten uitvoer zal moeten brengen wanneer het voorstel wordt aangenomen. Volgens haar is ook het kabinet van mening dat de benoeming niet in de Grondwet thuishoort.

Vervolg
Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie ook dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het initiatiefvoorstel Jetten bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet.

De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt - zoals in dit geval - is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Lees het verslag van de plenaire vergadering hier

 

 

U bent hier

<div></div>