Extra investeringen politie noodzaak

De Regioburgemeesters hebben samen met het Openbaar Ministerie een oproep gedaan aan een volgend kabinet:  investeer in de politiezorg. In de twee bijgaande notities  wordt enerzijds geschetst welke (nieuwe) uitdagingen in zowel de opsporing als openbare orde ons tegemoet komen. Anderzijds wordt een duidelijke investeringsagenda neergelegd om te zorgen dat de politie goed en toekomstbestendig toegerust wordt om de veiligheid in Nederland verder te versterken.

Handhavingstekort
Niet alleen blijft de maatschappelijke vraag naar inzet van de politie vele malen groter dan het aanbod aan capaciteit en kwaliteit, ook is er een groot gat tussen, vaak veranderende en internationale, verschijningsvormen van criminaliteit en de mate waarin de politie is toegerust om die aan te pakken. Daarbij is ook maar een klein deel van de criminaliteit in beeld. Maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. terrorisme/radicalisering, vluchtelingenproblematiek, verstedelijking) zorgen daarnaast voor een grotere rol van de politie /uitbreiding van taken / taakverzwaring (- of verschuiving) van de politie. Dit zorgt voor een zogenaamd handhavingstekort, dat zich zowel bij de opsporing manifesteert als in de hulpverleningstaak van de politie (openbare orde).

Investeringsagenda
De kracht van de Nederlandse politie zit in het feit dat de politie in de haarvaten van de wijk aanwezig is en daar een goede informatiepositie heeft. Om dat te kunnen blijven doen en tegelijkertijd ook nieuwe vormen van criminaliteit effectief te bestrijden, zijn forse investeringen nodig. Deze investeringen stellen de politie in staat om hun gebiedsgerichte preventieve werk goed te blijven doen in wijken en buurten en daar waar nodig snel en adequaat op te treden tegen (zwaardere vormen van) criminaliteit. Tot aan 2025 moet in totaal bijna een miljard euro geïnvesteerd worden om de kwaliteit, kwantiteit, diversiteit en flexibiliteit van de politie te versterken. Ook zijn investeringen nodig in ICT en technologie om ook in de toekomst goed toegerust te zijn op (nieuwe) vormen van criminaliteit.

Investeringsagenda politie (pdf, 529 kB)
Notitie handhavingstekort (pdf, 352 kB)

U bent hier

<div></div>