Aanpak woonoverlast

De Wet Aanpak Woonoverlast is per 1 juli 2017 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat de de raad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige woonoverlast gedragsaanwijzingen te geven.
Zo’n ingrijpende maatregel komt pas in beeld als andere instrumenten, zoals waarschuwen, mediation of buurtbemiddeling, niet het gewenste effect blijken te hebben.

Wetsartikel
Artikel 151d

1.De raad kan bij verordening bepalen dat degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, er zorg voor draagt dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2.De in artikel 125, eerste lid, bedoelde bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het in het eerste lid bedoelde voorschrift wordt uitgeoefend door de burgemeester. De burgemeester oefent de bevoegdheid uit met inachtneming van hetgeen daaromtrent door de raad in de verordening is bepaald en slechts indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

3.Onverminderd de laatste volzin van het tweede lid kan de last, bedoeld in de eerste volzin van dat lid, een verbod inhouden om aanwezig te zijn in of bij de woning of op of bij het erf. Het verbod geldt voor een periode van tien dagen. De artikelen 2, tweede lid, en vierde lid, aanhef en onder a en b, 5, 6, 8, eerste lid, aanhef en onder a en b, 9 en 13 van de Wet tijdelijk huisverbod zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de burgemeester bij ernstige vrees voor verdere overtreding de looptijd van het verbod kan verlengen tot ten hoogste vier weken.

VNG
Aanpassing model-APV

CCV
Het CCV heeft een tool ontwikkeld waarmee casuistiek kan worden beoordeeld.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek: selectieve woningtoewijzing
Gemeenten kunnen per 1 januari 2017 notoir overlastgevende en criminele woningzoekers weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag is per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze kan alleen als laatste redmiddel ingezet worden, als alle andere maatregelen al ingezet zijn en onvoldoende effectief zijn.

Blog: Airbnb en overlast
Blog van Michel Vols over de vraag wat kunnen verhuurder, gemeente en VvE nu doen aan de overlast van Airbnb. In de blog laat hij ook zien van Wet aanpak woonoverlast toevoegt aan de aanpak van deze specifieke overlast.

Blog: Bert Wijbenga (Woonbron)
Aanpakken woonoverlast: tijd voor oplossingen!

 

U bent hier

<div></div>