Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Commissie Wallage)

De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie werd in 2000 geïnstalleerd door het tweede kabinet Kok. Het kabinet wilde onderzoek doen naar de organisatie en de inzet van communicatiemiddelen en nieuwe instrumenten. Het onderzoek zou moeten leiden tot een grotere effectiviteit van overheidscommunicatie en betere toegankelijkheid van overheidsinformatie. De commissie, die onder voorzitterschap van Jacques Wallage stond, bracht in augustus 2001 haar rapport 'In dienst van de democratie' uit.

Communicatie door de overheid is een recht van de burger, zo stelde de commissie in haar rapport. De overheid zou proactief met burgers moeten communiceren en zou moeten voorkomen dat burgers dezelfde informatie onnodig vaak moeten verstrekken. Daarnaast pleitte de commissie voor een prominente plaats voor internet in de overheidscommunicatie, continue bereikbaarheid voor de media en het onder voorwaarden mogelijk maken van voorlichting over niet aanvaard beleid. Het kabinet onderstreepte de visie van de commissie met een Actieprogramma om de overheidscommunicatie te versterken. [link naar kabinetsreactie]

De afgelopen vier jaar is er gewerkt aan het verbeteren van de overheidscommunicatie en het versterken van de eenheid in communicatie. Enkele resultaten (in vogelvlucht):

Belevingsonderzoek
De Rijksoverheid heeft de afgelopen jaren regelmatige kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleving van burgers. De resultaten hiervan geven inzicht in wat er leeft en waar burgers prioriteiten leggen. Meer kennis van wat er leeft in de samenleving is essentieel voor goed communicatiebeleid. 

Ontwikkeling publieksvoorlichting
Postbus 51 heeft zich ontwikkeld tot één loket voor informatie van de rijksoverheid. De publieksvoorlichting van alle ministeries is hier gebundeld. Ook wordt gewerkt aan een contactcenter voor de gehele overheid.

Specifieke doelgroepen
De rijksoverheid maakt bij haar communicatie beter onderscheid tussen verschillende doelgroepen. Zo is er meer aandacht voor jongeren, ouderen, allochtonen en MKB'ers. Voor het bedrijfsleven is het 'bedrijvenloket' opgericht, waar bedrijven antwoord krijgen op al hun vragen aan de overheid. De laatste twee jaar is er daarnaast beter gekeken naar de begrijpelijkheid van overheidscommunicatie zelf: begrijpelijke taal en toegankelijke informatie.

Risco- en crisiscommunicatie
Bij het ministerie van BZK is het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) ingericht. Het ERC ondersteunt overheidsorganisaties bij crises en het vormgeven van hun communicatiebeleid daarover. Burgers hebben recht op informatie over risico's die een crisis kunnen veroorzaken. Goede risicocommunicatie zorgt voor voldoende informatie, stimuleert zelfredzaamheid en voorkomt dat burgers zich onnodig zorgen gaan maken. Goede crisiscommunicatie zorgt voor het verspreiden van juiste, consistente, tijdige en begrijpelijke informatie.

Samenwerking binnen Rijksoverheid ('Corporate communicatie')
Streven is om meer eenheid te krijgen in de communicatie van het kabinet. Zo worden publieke optredens van bewindspersonen beter op elkaar afgestemd, werken ministeries beter samen op kabinetsbrede thema's en komt er een logo voor de Rijksoverheid.

Beter gebruik van internet
De overheid heeft geïnvesteerd in techniek en infrastructuur van het internet. Daarnaast is er ook aandacht geweest voor de presentatie van informatie op internet en is er geïnvesteerd in onderzoek. Zo is de website regering.nl online gegaan, met informatie over kabinetsbesluiten. Om de sites van de departementen beter toegankelijk te maken is de afgelopen jaren de Stijlgids internet ontwikkeld. De Stijlgids biedt richtlijnen voor het presenteren van informatie op internet, waardoor bezoekers van overheidssites de informatie sneller vinden.

 

Verder lezen?
Download hier het rapport In dienst van de democratie: het rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (Rapport | 27-08-2001 | Rapport van de Commissie-Wallage).

U bent hier

<div></div>