Collegevorming

Na de verkiezigen voor de gemeenteraden (19 maart 2014) volgt de periode van de collegevorming. Het is aan de gekozen fracties in de gemeenteraad om tot een coaltie te komen die het college vormen. Er zijn geen wettelijke voorschriften hoe de collegevorming verloopt. De burgemeester heeft geen formele rol bij die collegevorming. Wel is in de Gemeentewet vastgelegd dat de burgemeester na afloop van de besprekingen voor de collegevorming wordt geïnformeerd over de uitkomsten en in de gelegenheid wordt gesteld om zijn opvattingen daarover kenbaar te maken. Een wetsvoorstel om de rol van de burgemeeter in de collegevorming te vergroten is in behandeling bij de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel moet de burgemeester op zijn verzoek ook tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang van de besprekingen en kan hij ook tussentijds zijn zienswijze geven.

Brief van minister Plasterk
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de gemeenteraden en de burgemeesters (pdf) de suggestie gedaan om de burgemeester bij de start en ook tussentijds bij de collegevorming te betrekken en hem in de gelegenheid te stellen zijn opvattingen kenbaar te maken. Ook doet de minister een aantal aanbevelingen om de integriteit van het bestuur te vergroten. Zo vindt de minister het wenselijk dat kandidaat-wethouders een Verklaring omtrent gedrag overleggen. Ook kan er een uitgebreidere risicoanalyse en/of integriteitstoets plaatsvinden. Het is aan de raad om hierover afspraken te maken; de minister vindt het wenselijk dat de burgemeester erop toeziet dat deze activiteiten plaatsvinden en dat hij dit proces faciliteert.

Handreikingen integriteit
De gouverneur/commissaris van de Koning van Limburg heeft met de burgemeesters in de provincie afgesproken een uitgebreider risicoanalyse voor de kandidaatwethouders te houden. Op de website www.integriteitlimburg.nl is daartoe een speciale handreiking (pdf) gepubliceerd. 

In 2014 heeft het ministerie van BZK met VNG, IPO en UvW een handreiking integriteit politieke ambtsdragers uitgebracht. De handreiking bevat veel informatie over o.a. belangenversterstrengeling, de model-gedragscodes, nevenfuncties, de organisatie van het integriteitbeleid en onkostenvergoedingen.

Overige publicaties
Hieronder treft u een aantal publicaties over de collegevorming en de rol van de burgemeester daarin. Mocht u zelf aanvullende publicaties hebben die u in dit kader interessant vindt, dan Kunt u deze onder de aandacht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters brengen via info@burgemeesters.nl. 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier

<div></div>