Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (wvggz)

Op 1 januari 2019 is de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee.

Doelen

  • Versterken rechtspositie cliënt
  • Voorkomen dwang en duur beperken
  • Verhogen kwaliteit zorg (zorg op maat op integrale wijze benaderd)
  • Betere rolverdeling tussen samenwerkende actoren
  • Verbeterd toezicht IGJ (meldingsplicht zorgverlener, signaleringsfunctie pvp / fvp)

 

Ernstig nadeel
a. levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade, ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde ontwikkeling voor of van betrokkene of een ander;
b. bedreiging van de veiligheid van betrokkene al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;
c. de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
d. de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Mindmap van opnamewet naar verplichte zorg
De mindmap is een bestuurlijk handelingskader voor burgemeesters waarin in een oogopslag de veranderingen, de bevoegdheden en partners in het zorg en veiligheidsdomein staan.

Editie Burgemeestersblad Zorg en Veiligheid

Dilemma's en vragen over de wet verplichte ggz

 

U bent hier

<div></div>