Overige bevoegdheden

Overige wetgeving rond de burgemeester
Voor een volledig overzicht van regelingen en wetten waarin de functionaris van "burgemeester" een rol heeft, klik hier (naar: wetten.nl).

Overige wetgeving
Hieronder zijn de meest voorkomende wetten vermeld waarin de burgemeester als functionaris een rol heeft:

• Algemene Wet op het binnentreden
• Inkwartieringswet
• Kernenergiewet
• Oorlogswet voor Nederland
• Distributiewet 1939
• Wet op de lijkbezorging
• Wegenverkeerswet 1994
• Wet bodembescherming
• Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
• Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
• Wet inzake de luchtverontreiniging
• Wet op de kansspelen
• Wet op de openluchtrecreatie
• Wet verplaatsing bevolking
• Zondagswet
• Onteigeningswet
• Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen
• Pandhuiswet 1910
• Artikel 428 en 438 Wetboek van Strafrecht
• Bodemproductiewet 1939
• Havenbeveiligingswet,
• Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels,
• Rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid,
• Wet rechtspositionele voorzieningen rampenbestrijders,
• Kieswet,
• Wet ruimtelijke ordening,
• Monumentenwet 1988,
• Wet gemeenschappelijke regelingen,
• Leerplichtwet,
• Waterstaatswet
• Burgerlijk Wetboek boeken 1, 4 en 5
• Telecommunicatiewet
• Paspoortwet
• Belemmeringenwet privaatrecht
• Boswet
• Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
• Wet op de strandvonderij
• Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

U bent hier

<div></div>