12-minners

1. De burgemeester kan aan een persoon die het gezag uitoefent over een minderjarige die herhaaldelijk in groepsverband de openbare orde heeft verstoord en de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een bevel geven zorg te dragen:

a. dat de minderjarige zich niet bevindt in of in de omgeving van een of meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan wel in een of meer bepaalde delen van de gemeente, tenzij de minderjarige wordt begeleid door een persoon die het gezag over hem uitoefent of door een andere meerderjarige als bedoeld in het derde lid; of

b. dat de minderjarige zich op bepaalde dagen gedurende een aangegeven tijdvak tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends niet bevindt op voor het publiek toegankelijke plaatsen, tenzij de minderjarige wordt begeleid door een persoon die het gezag over hem uitoefent of door een andere meerderjarige als bedoeld in het derde lid.

2. Het bevel geldt voor een door de burgemeester vast te stellen periode van ten hoogste drie maanden.

3. De burgemeester kan voor de toepassing van het eerste lid ten hoogste twee andere meerderjarigen naast de persoon of personen die het gezag uitoefenen over een minderjarige aanwijzen ter begeleiding van de minderjarige.

4. Artikel 172a, zevende, achtste en negende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 

Bevel aan ouders/verzorgers van 12-minners (Artikel 172b)

De burgemeester heeft op basis van artikel 172b van de Gemeentewet de mogelijkheid om aan ouders van kinderen tot 12 jaar een bevel te geven. Het betreft kinderen die herhaaldelijk alleen of in groepsverband de openbare orde hebben verstoord en de burgemeester ernstige vrees heeft voor verdere verstoring. Het bevel geldt niet voor first-offenders. De burgemeester kan aan de ouders van deze kinderen het bevel geven om ervoor zorg te dragen dat:

  • het kind niet zonder begeleiding van een ouder in een bepaald gebied komt;
  • het kind op bepaalde dagen van de week niet zonder begeleiding tussen 20.00 en 06.00 uur op voor publiek toegankelijke plaatsen komt.

De burgemeester mag het bevel ten hoogste voor de duur van drie maanden geven en kan het bevel tussentijds aanpassen, intrekken of aan betrokkene ontheffing verlenen. Verlenging is niet mogelijk. De burgemeester kan maximaal twee andere personen aanwijzen voor de begeleiding van het kind. In de wetsbepaling is niets opgenomen over herhaling. Sinds de introductie van de bevoegdheid (2010) is deze nog niet toegepast.

Verder lezen?

Het Ministerie van BZK heeft de Circulaire Burgemeestersbevel, Gemeentewet artikel 172b (2010) uitgegeven.

U bent hier

<div></div>