Uitvoering Tweede Kamerverkiezing zorgt voor hoofdbrekens

VNG, NVVB en NGB hebben begrip voor de aanvullende maatregelen die de minister voorstelt om de Tweede Kamerverkiezing ‘coronaproof’ te organiseren, maar de uitvoering daarvan geeft gemeenten nog de nodige hoofdbrekens. De partijen benadrukken dat daarnaast maximale ondersteuning nodig is van het Rijk bij de uitvoering.

Dat blijkt uit de reactie die VNG, NVVB en NGB hebben gegeven op het wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19. Naast de reguliere stembusgang op 17 maart 2021, kunnen kiezers op 15 en 16 maart 2021 vervroegd stemmen in het stemlokaal. Ook kunnen stemgerechtigden van 70 jaar en ouder een briefstem uitbrengen. Gemeenten staan met deze opstapeling van stemmogelijkheden voor een ongekende opgave om een solide organisatie op poten te zetten, zodat de verkiezing veilig en ordentelijk verloopt.

Standpunt VNG, NVVB en NGB

VNG, NVVB en NGB hebben op verzoek van de minister van BZK gereageerd op het wetsvoorstel. Zij zijn er niet van overtuigd dat deze maatregelen volledig beantwoorden aan de beoogde doelen. Ook moet er ondersteuning en compensatie komen voor gemeenten voor het inregelen van het proces van briefstemmen, het vinden van voldoende stemlokalen en stembureauleden voor de drie verkiezingsdagen. Het betekent namelijk een forse extra belasting voor gemeenten en de rek in de uitvoering is er voor gemeenten uit. Daarnaast doen ze een flink aantal concrete voorstellen om het proces van briefstemmen en early voting op onderdelen aan te passen. Tot slot willen VNG, NVVB en NGB de sluitingstijd van de stembureaus op 17 maart 2021 vervroegen naar 19 uur, zodat het tellen van de stemmen eerder kan beginnen.

Compensatie

Gemeenten moeten voor de uitvoering van de aanvullende maatregelen een reële compensatie ontvangen. Wij zetten het overleg over de hoogte daarvan graag met de minister van BZK voort en verwachten van de minister dat deze compensatie er ook daadwerkelijk komt.

Quick Scan

In bestuurlijk overleg is afgesproken dat de VNG en de minister de uitvoeringsconsequenties van de aanvullende maatregelen in beeld brengen. Deze quick scan wordt binnenkort opgeleverd. Implementatieondersteuning Een betrouwbaar en democratisch verkiezingsproces staat of valt met een degelijke uitvoering op lokaal niveau. Het is van belang dat over de invulling van de maatregelen snel meer duidelijkheid komt.

Meer informatie: