Spanningen en uitdagingen horen bij het burgemeestersambt

Onlangs verscheen het rapport 'Teveel van het goede? de staat van het burgemeestersambt anno 2020' . Het onderzoeksrapport schetst op uitvoerige wijze de diverse maatschappelijke en politieke-bestuurlijke ontwikkelingen die in de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het lokale bestuur en het burgemeestersambt in het bijzonder.

Het NGB en de VNG herkennen zich in de geschetste ontwikkelingen, maar niet in de adviezen van de onderzoekers. De onderzoekers stellen dat door deze ontwikkelingen er een aantal spanningen in het burgemeestersambt zijn ontstaan die moeten worden 'weggenomen'. Die noodzaak zien NGB en VNG niet.

De hiervoor geschetste maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen van een heel andere orde. De belangrijkste en meer effectieve oplossingen van de geschetste maatschappelijk en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, liggen niet bij één functionaris, maar bij het totale stelsel van openbaar bestuur in Nederland. De in het rapport geschetste ontwikkelingen hebben effect op de lokale democratie als geheel en vragen om een algehele beschouwing van het lokale openbare bestuur. Een dergelijke beschouwing zou volgens NGB en VNG gepaard moeten gaan met een grondige evaluatie van de werking van het dualistisch stelsel, nu bijna 20 jaar na de invoering.

Het NGB en de VNG schrijven dit in een gezamenlijke reactie aan minister Ollongren van BZK. De minister had om deze reactie gevraagd en zal mede op basis hiervan haar reactie op het rapport richting de Tweede Kamer maken. Lees hier de volledige reactie.