Risicoanalyse wethouders niet verplicht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief d.d. 15 november 2021 aan de burgemeesters laten weten dat de risicoanalyse voor nieuwe wethouders vooralsnog niet verplicht wordt.

De Raad van State heeft fundamentele kritiek op de gekozen wettelijke vormgeving. De voorgestelde wettelijke regeling staat volgens de Raad op gespannen voet met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) en, in samenhang daarmee, met het legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid. De minister heeft daarop besloten de nota van wijziging niet in te dienen. Het niet-indienen van de nota van wijziging betekent niet dat wordt afgezien van het wettelijk verankeren van een risicoanalyse voor kandidaat-wethouders.

Vanwege het grote belang dat de regering hecht aan het bevorderen van de integriteit van het openbaar bestuur, verzoekt de minister de burgemeesters te stimuleren dat er toch een vrijwillige risicoanalyse van nieuw te benoemen wethouders zal plaatsvinden, zoals dat bij veel gemeenten reeds gebruik is. De verplichte VOG voor wethouders wordt naar verwachting wel in de wet opgenomen vóór 1 april 2022.