Reactie NGB op consultatieverzoek verlof- en vervangingsregeling lokale bestuurders

De NGB is van mening dat de huidige verlof- en vervangingsregeling voor raadsleden en wethouders te rigide is, omdat die alleen geldt in vaste periodes van verlof c.q. vervanging van 16 weken. Het NGB is terughoudend met de uitbreiding van verlofmogelijkheden voor raadsleden. Bij wethouders ligt uitbreiding meer voor de hand omdat het veelal hun hoofdfunctie betreft en hun primaire inkomensvoorziening. 

Burgemeesters kennen geen 'officiële' verlofregeling omdat dit zich niet verhoudt tot hun eenhoofdige functie. Burgemeester regelen hun verlof in overleg met raad en college en kijken hierbij met een schuin oog naar de reguliere verlofregelingen in de Wet arbeid en zorg.