Tweede Kamer spreekt sinds jaren weer over het burgemeestersambt

Op woensdag 19 oktober vond voor het eerst sinds jaren weer een Kamercommissiedebat plaats over het burgemeestersambt. Aanleiding voor het debat was de Kabinetsreactie op het rapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020'.  Het debat werd gevoerd door vijf Kamerleden (CDA, PvdA, VVD, D66 en PVV) met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Alle partijen waren het er over eens dat het ambt van burgemeester in de afgelopen jaren veeleisender is geworden, mede omdat het aantal (OOV-)bevoegdheden is gestegen. Omdat burgemeesters een groot vertrouwen genieten van inwoners en een belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke bijdrage leveren, is er volgens de Minister geen reden om de aanstellingswijze aan te passen.

Belangrijke gespreksonderwerp in het debat was de onbalans tussen het strafrecht en het bestuursrecht in de aanpak van criminaliteit en ondermijning en de bewaking van de openbare orde. Omdat het bestuursrecht, in de vorm van bevoegdheden van de burgemeester, makkelijker is in te zetten én het OM/Politie kampen met capaciteitsproblemen, slaat de balans ongewild door naar de burgemeester. 

Om te bewerkstelligen dat het burgemeestersambt in de toekomst niet te zwaar wordt, is de Minister bezig met de ontwikkeling van een afwegingskader voor nieuwe bevoegdheden. Hiermee kan bewuster de afweging worden gemaakt of een nieuwe bevoegdheid wel bij een burgemeester moet worden neergelegd.

Gesprek andere beroepsgroepen

Aangezien het rapport 'Teveel van het goede?' alleen ter consultatie is voorgelegd aan het NGB, de VNG en de Kring van Commissarissen van de Koning, drong de Tweede Kamer er bij de minister op aan om over de uitkomsten van het rapport ook gesprekken te voeren met de vertegenwoordigers van raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. De minister zegde toe in de komende maanden dat gesprek met de vertegenwoordigers van de andere beroepsgroepen in het lokaal openbaar bestuur te voeren.

Een samenvatting van het debat vindt u hier.