Gezamenlijke reactie op aangepast wetsvoorstel covid-19

Het kabinet diende op 13 juli jl. het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in bij de Tweede Kamer. In vergelijking met de eerdere, niet openbaar gemaakte, consultatieversie is het voorstel aangepast op basis van het advies van de Raad van State en de reactie van stakeholders.

De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging zijn in een gezamenlijke reactie van mening dat het voorstel in de huidige vorm een forse verbetering is in vergelijking met de consultatieversie, maar het biedt nog weinig ruimte voor lokaal maatwerk.

Gemeenten meer in positie, maar weinig ruimte voor lokaal maatwerk

Het wetsvoorstel bevat nu onderdelen die tegemoet komen aan onze voorstellen, maar ook onderdelen die in vergelijking met de consultatieversie niet zijn gewijzigd. De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging vinden het positief dat gemeenten meer dan in de huidige crisisstructuur in positie worden gebracht. Het voorstel biedt echter weinig ruimte voor lokaal maatwerk, terwijl juist in deze fase de nadruk ligt op lokale en regionale problematiek.

Lokale afweging onmogelijk door te sterke regulering

Ook gemeenten moeten het belang van de volksgezondheid én maatschappelijke en economische belangen kunnen afwegen en beslissen welke maatregelen nodig zijn. Bij een te sterke regulering op centraal niveau is die afweging niet mogelijk.

Gezamenlijke brief aan Tweede Kamer

In een gezamenlijk brief aan de Tweede Kamer vragen de VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging vooral aandacht voor:

  • Het borgen van democratische legitimatie van besluitvorming op lokaal niveau.
  • Het borgen van de invloed van lokaal en regionaal bestuur op de crisisaanpak: centraal wat moet, lokaal wat kan.
  • Het opnemen van een duidelijk op- en afschalingsmodel in de bevoegdheidsverdeling tussen Veiligheidsregio’s en gemeenten.
  • Het handhavingsaspect van de norm van veilige afstand voor specifieke groepen.
  • De omschrijving van het begrip 'evenement'.
  • Een ruimhartige financiële compensatie van gemeenten voor het uitvoeren van alle extra taken.

Oproep aan de Kamer

De VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging roepen de Tweede Kamer op hun voorstellen alsnog in de wet te verwerken, en vervolgens tempo te maken met de invoering ervan.