Bestuurlijke implementatie wet verplichte ggz en wet zorg en dwang

Op 1/1/2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de wet zorg en dwang (Wzd) en de wet forensische zorg (Wfz). Dit brengt een aantal veranderingen voor de burgemeester met zich mee.

Inmiddels wordt er landelijk en regionaal voornamelijk aandacht besteed aan de ambtelijke implementatie van de nieuwe wetten. Burgemeesters voelen zich hierin nog onvoldoende gehoord en bediend. Er zijn nog genoeg vragen over de werkbaarheid van de wetten zoals de crisismaatregel (o.a. het horen en de zorghistorie), het verkennend onderzoek en de samenloop van beide wetten. Bovendien ontstaan met de implementatie andere samenwerkingsstructuren. De domeinen veiligheid en zorg komen nog dichter bij elkaar. Dat dit alles een uitdaging en opgave is voor burgemeesters is realiseren we ons al te goed.

Daarom wil het NGB burgemeesters toerusten met bouwstenen die zij kunnen gebruiken in de lokale/regionale aanpak.

Deze betreffen onder andere:

  • een introductie op en zingeving van de wetten;
  • een gezamenlijk vertrekpunt van en overzicht van (bestuurlijke) partners;
  • rollen en bevoegdheden van de burgemeester en (bestuurlijke) partners in het zorg- en veiligheidsdomein, geschetst in een bestuurlijk
  • handelingsperspectief (mindmap);
  • informatiedeling en ICT (met name het systeem van de firma Khonraad);
  • monitoring en borging.

Na het zomerreces vindt er een (eerste) pilot plaats die als basis dient voor de aanpak.