Recent benoemd/ voorgedragen

Ina  Leppink-Schuitema
Charlie  Aptroot
Jack van der Hoek
Jon  Hermans-Vloedbeld
Dirk van der Borg
Jan Pieter  Lokker
Karen  Heerschop
Marijke van Beek
Sicko  Heldoorn
Bram van Hemmen

Burgemeesters

Woensdag 20 mei 2020

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds het invoeren van de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden en een groot deel van de provinciale staten en de waterschapsbesturen digitaal vergaderd. Hiervoor is in het decentraal bestuur veel werk verzet. Dat blijkt uit de eerste tussenrapportage van de evaluatiecommissie die de uitvoering van de wet al tijdens de looptijd volgt.
 

Lees hier het persbericht van de evaluatiecommissie tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming.

Het gehele rapport is hier te downloaden.

Lees meer
Woensdag 20 mei 2020

Op 27 mei organiseren de Wethoudersvereniging, het ministerie van BZK en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie een tweede inspiratiebijeenkomst. Vrouwen uit alle bestuurslagen én vrouwen met mogelijke politieke ambities zijn van harte uitgenodigd voor de online vervolgbijeenkomst.

Vrouwen kunnen ruim 100 jaar stemmen en gekozen worden. Al jaren wordt er gesproken over meer vrouwen in politieke en bestuurlijke leiderschapsposities. Helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in politiek en bestuur. Het kabinet streeft ernaar dat na de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen in 2021 en 2022 de man-vrouwverhouding in het openbaar bestuur beter in balans is. Afgelopen december was de eerste netwerkbijeenkomst ‘Vrouwen in politiek en bestuur’, een bijeenkomst om samen een netwerk op te bouwen en geïnspireerd te raken met als thema ‘behoud en de doorstroom van talentvolle vrouwen in politiek en bestuur’.

De onlinebijeenkomst op 27 mei a.s. is van 15:00-17:00 uur. Inschrijven kan via de site van de Wethoudersvereniging.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

 

Lees meer
Vrijdag 8 mei 2020

Een nieuwe column "Gemeenteraden moeten en kunnen beslissen over RES-inbreng, bevoegdheden kunnen niet zomaar van de gemeenteraden worden afgepakt" van prof. mr. dr. D.J. (Douwe Jan) Elzinga

Lees meer
Maandag 4 mei 2020

Het Aanjaagteam Ondermijning, dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie en Expertisecentra en de VNG.

Ondermijnende criminaliteit neemt vele vormen aan en kan landelijk en lokaal zeer ontwrichtend zijn. In de lokale samenleving zien gemeenten en hun andere partners in veiligheid zich steeds meer geconfronteerd met allerlei uitwassen van ondermijning. In de strijd tegen ondermijning kan de bestuurlijke aanpak een belangrijke plaats innemen. De handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening hiervoor willen inzetten.
 
De handreiking bevat aandachtspunten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning, zoals het samenspel met de strafrechtelijke aanpak, een onderbouwde noodzaak van bestuurlijke maatregelen en de stand van de jurisprudentie. Ook bevat de handreiking een aantal voorbeeldbepalingen. Deze zijn ontleend aan de model-APV van de VNG en enkele APV’s van gemeenten. Ook worden verschillende praktijkvoorbeelden gegeven. Deze zijn geïllustreerd met interviews.

 

Lees de 'handreiking APV en ondermijning'.

Lees het artikel in Binnenlands Bestuur van 1 mei 2020 over de handreiking.

 

Lees meer
Vrijdag 24 april 2020

Veel gemeenten zijn bezig met (het voorbereiden van) de doorstart van hun organisatie en werkzaamheden. De coronacrisis zorgt ervoor dat sommige taken in de komende tijd weer opgestart moeten worden of op een andere manier uitgevoerd. De VGS heeft een handreiking daarvoor laten opstellen door het COT. De handreiking biedt ideeën en handvatten om naar de nieuwe situatie toe te werken en om dat proces te organiseren. 

De handreiking is een hulpmiddel en kan benut worden om op thema's een nadere uitwerking in voorbeelden en handreikingen te maken. De handleiding kun je hier vinden.

Lees meer
Dinsdag 21 april 2020

De komende weken zullen vele volksvertegenwoordigingen ervaring op gaan doen met het digitaal vergaderen en stemmen. Nu de Tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming is ingevoerd moet binnen een zeer kort tijdsbestek worden bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. BZK heeft een zogenaamde Evaluatie ex durante ingesteld, waarbij reeds tijdens het gebruik wordt bekeken of er technische aanpassingen nodig zijn, welke effecten zich voordoen en of er in juridisch en staatsrechtelijk opzicht knelpunten zijn die nu of later om een oplossing vragen. En uiteindelijk wordt natuurlijk ook het oordeel geveld of deze wijze van vergaderen en stemmen na het Corona-tijdperk nog een toepassingsbereik kan hebben.

Lees meer