Meld u aan voor de nieuwsbrief


 

Nieuws

Dinsdag 1 december 2015

In opdracht van het Actieprogramma Lokale Besturing Politie heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een trainingsprogramma ontwikkeld voor lokale/districtelijke driehoeken. Na een pilot in 2014, heeft het COT in ruim twintig driehoeken de training gegeven. 

Lees meer
Dinsdag 1 december 2015

Een cruciaal onderdeel van crisis management is het analyseren van de informatiestromen die in de buitenwereld rondgaan. Over dat aspect is een bundel uitgebracht, waar Wouter Jong van het NGB aan heeft meegeschreven. De bundel "Communiceren begint met luisteren" is te downloaden via de website van het NGB.

Lees meer
Dinsdag 1 december 2015

Een ramp of crisis heeft een grote impact. De eerste uren of dagen is alles gericht op het redden van mensen en zorg bieden aan getroffenen. Ook in de weken en maanden na de ramp zijn de uitdagingen groot. Deze ‘nafase’ is de laatste jaren meer en meer op de agenda van bestuurders gekomen. Het besef dat er meer moet gebeuren dan het bieden van (psychosociale) nazorg groeit. Juist de adequate afhandeling van de crisis in al zijn facetten is onderdeel van crisismanagement. Het gaat in de nafase om een veelheid aan vraagstukken, zoals zorg voor getroffenen, onderzoeken, verantwoording, informatievoorziening en schadeafhandeling. Het COT schreef een artikel hierover.

Lees meer
Maandag 30 november 2015

Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig om tot oplossingen te komen. Dat concludeert de bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid in haar vandaag gepresenteerde rapport 'Het failliet van het gedogen. Op weg naar de cannabiswet'.

Lees meer
Vrijdag 27 november 2015

De VNG, het IPO en het kabinet hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. De problemen spelen voornamelijk op lokaal niveau, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid deze op te lossen. De gekozen oplossingen zijn sober en rechtvaardig, waarbij de kosten voor de maatschappij zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Lees meer
Maandag 16 november 2015

Afgelopen nacht is Ronald Bandell overleden. Hij was al langere tijd ziek. Van 2006 tot 2010 was hij voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Bandell was achtereenvolgens burgemeester van Moordrecht, Papendrecht, Alkmaar en Dordrecht. Ronald Bandell is 69 jaar geworden.

Lees meer
Zondag 15 november 2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een commissie ingesteld die zich de komende maanden buigt over de toekomst van het lokaal bestuurlijk stelsel. Op basis van actuele maatschappelijke opgaven, zoals de decentralisaties en de vluchtelingenproblematiek, zal de commissie advies uitbrengen over welke inrichting van het lokaal bestuur op termijn het best passend is. 

Lees meer
Zondag 15 november 2015

Afgelopen week zijn twee oud-burgemeesters overleden: Anneke Le Coultre, die burgemeester van Blaricum is geweest en Peter Jan Molendijk, oud-burgemeester van de gemeenten Ten Boer, Steenwijk en Velsen.

Lees meer
Dinsdag 10 november 2015

Vanmiddag werd het Initiatiefvoorstel-Recourt, Oskam en Segers ‘Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (30.538)' verworpen in de Eerste Kamer.

Lees meer
Zaterdag 31 oktober 2015

VNG en NGB hebben, met medewerking van LOCC, een bundeling gemaakt van alle beschikbare informatie over veiligheid- en openbare orde-aspecten van de de noodopvang van vluchtelingen. De factsheet zal op basis van vragen aan het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de VNG worden geactualiseerd.

Lees meer

Pagina's

U bent hier

<div></div>