Bevelen bestrijding ernstige overlast

________

De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast heeft twee artikelen in de Gemeentewet geïntroduceerd, die de burgemeester de bevelsbevoegdheid geven om op te kunnen treden tegen mensen die herhaaldelijk individueel of groepsgewijs de openbare orde verstoren. Voorts geeft de nieuwe wet aan de officier van justitie de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing te geven aan verdachten van misdrijven die samengaan met ernstige overlast. Ten slotte is er de bevoegdheid voor de burgemeesters om een bevel op te leggen aan ouders van kinderen onder de twaalf jaar die in groepsverband herhaaldelijk de openbare orde verstoren.

Bevel op basis van Gemeentewet artikel 172a
Het bevel kan de volgende vormen hebben:
• een verbod om zich bij bepaalde objecten of in bepaalde delen van de gemeente te bevinden
• een verbod om zich in bepaalde delen met meer dan drie personen in groepsverband op te houden
• een plicht zich te melden op bepaalde plaatsen, al dan niet in de gemeente gelegen.

De burgemeester kan een dergelijk bevel voor ten hoogste drie maanden vaststellen en maximaal drie maal verlengen, waarmee de totale periode dus twaalf maanden bestrijkt. Ook kan de burgemeester een bevel tussentijds aanpassen, intrekken of aan betrokkene ontheffing verlenen. Het beval kan betrekking hebben op personen die buiten de gemeente wonen, maar binnen de gemeente voor verstoring van de openbare orde zorgen. Wanneer een burgemeester een meldplaats in een andere gemeente vaststelt, dan moet dat in overeenstemming met de burgemeester van die gemeente gebeuren.

Gedragsaanwijzing voor de officier van justitie
Het gaat te ver om in het kader van dit zakboek in te gaan op de bevoegdheden van de officier van justitie, maar in de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast is een bevoegdheid aan de officier van justitie toegekend, die beperkend werkt op de bevelsbevoegdheid van de burgemeester in deze wet. De officier van Justitie kan namelijk een gedragsaanwijzing opleggen aan verdachten van strafbare feiten waarmee de openbare orde in het geding was. Deze gedragsaanwijzing betreft een omgevingsverbod, een contactverbod en een mogelijke meldingsplicht. De burgemeester kan niet aan iemand voor hetzelfde gebied een omgevingsverbod opleggen als al via een gedragsaanwijzing van de officier van justitie voor betrokkene geldt.

Twaalf minners 
Met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast is er een nieuw artikel 172b in de Gemeentewet opgenomen, waarmee de burgemeesters aan ouders van kinderen tot 12 jaar een bevelkan geven. Het gaat om kinderen die herhaaldelijk in groepsverband de openbare orde hebben verstoord en de burgemeester moet ernstige vrees hebben voor verdere verstoring. De burgemeester kan aan de ouders van deze kinderen het bevel geven om:
• het kind niet zonder begeleiding van een ouder in een bepaald gebied te laten komen
• het kind op bepaalde dagen van de week niet zonder begeleiding tussen 20.00 en 06.00 uur op voor publiek toegankelijke plaatsen te laten komen.

Het bevel mag ten hoogste voor de duur van drie maanden worden gegeven en de burgemeester kan maximaal twee andere personen aanwijzen voor de begeleiding van het kind. Het is niet bekend hoe vaak een burgemeester het bevel kan verlengen of herhalen. Evenmin is bekend of de burgemeester het bevel kan intrekken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een circulaire over te toepassing van artikel 172b uitgebracht. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een uitgebreidere handreiking "Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast" uitgebracht (augustus 2010).

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een dossier voetbalwet met nadere informatie over de bevoegdheid.

U bent hier

<div></div>